Leerling centraal leren

 


Waar staan we in 2020?

Maatwerk is de standaard.

Er is een verbinding gemaakt met de nieuwe uitstroomprofielen in de bovenbouw van het VMBO. De vernieuwing van de beroepsgerichte leerwegen is tot stand gekomen in afstemming en in uitvoering (techniek) met het ROC en een aantal VMBO partners. 

Waar stonden we in 2016?
Waar stonden we in januari 2017?
Waar stonden we in juli 2017?
Waar stonden we eind schooljaar 2017/2018?


Waar staan we in april 2019?

(a) Van structuur centraal naar leerling centraal.
Op alle vestigingen van Het Erasmus wordt gewerkt aan het leveren van maatwerk voor leerlingen. Er wordt geëxperimenteerd met flexibelere manieren van roosteren en een andere invulling van lessen. Het werken met maatwerkuren is voor het VMBO een begin van de verschuiving naar meer leerling centraal leren. Bij uitganspunt (c) in deze paragraaf staat een nadere toelichting. Ook in de begeleiding wordt zoveel mogelijk maatwerk toegepast.

Op de ISK werken leerlingen in verschillende niveaugroepen op hun eigen niveau en tempo aan een lesprogramma. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor beroepsvoorbereiding op het gebied van techniek, zorg&welzijn, economie&ondernemen en koken. Deze beroepsvoorbereidende praktijkvakken (BPV) bereiden voor op de profielen van het VMBO en/of MBO.

(b) Ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
Een belangrijk middel om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces is het voeren van gesprekken tussen leerlingen, docent/ mentor en ouder(s)/verzorger(s). Deze LOS-gesprekken (Leerling- ouder- school) krijgen steeds meer vorm.

In dit eerste deel van het schooljaar 2018-2019 zijn op het VMBO LOS-gesprekken langzaam ingevoerd. Dit heeft geresulteerd in meer kennis en inzichten omtrent de leerling en zijn/haar ontwikkelvraag. In de bovenbouw worden ook LOS-gesprekken gevoerd, maar minder.

(c) Een persoonlijke invulling van het onderwijsleerproces voor elke leerling.
Op alle vestigingen van Het Erasmus wordt gewerkt aan het leveren van maatwerk voor leerlingen. Dit krijgt vorm door leerlingen meer keuze te geven in vakken, werktijden, begeleiding alsmede verdieping, verbreding en versnelling van de voorgeschreven stof. Leerlingen op Het Erasmus kunnen kiezen uit verschillende stromingen op het gebied van kunst, sport, Technasium en ondernemerschap. Op deze manier sluiten een deel van de lessen direct aan op persoonlijke interesses of talenten.

Binnen het VMBO onderwijs hebben maatwerkuren een plek gekregen. Deze zijn in de eerste periode ingezet voor mentoruren, begeleiding en lesondersteuning. Na periode twee zijn langzaamaan stappen gezet in het werken met vraaggericht onderwijs: de kernvakken zijn zodanig geroosterd dat leerlingen op grond van de vraag die zij hebben kunnen kiezen of zij bij Nederlands, bij Engels of bij wiskunde zitten. Ook wordt in deze uren de mogelijkheid geboden om faalangsttraining of mentorbegeleiding te krijgen. Daarnaast zijn er huiswerkbegeleidingsuren.

Sommige ISK leerlingen kunnen door diverse oorzaken het reguliere schoolprogramma niet volgen. Voor deze groep leerlingen worden individuele stageplaatsen gezocht. Ze kunnen daar op praktische wijze de Nederlandse taal verbeteren en aan de socialisatie op de werkvloer binnen hun interessegebied werken.

(d) Van oordelen naar evalueren (formatief).
Door de nadruk minder op scores en momentopnames te leggen, maar meer op het leerproces zelf worden leerlingen meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit feed up (waar ga ik naar toe), feed back (waar sta ik nu) en feed forward (hoe gaan we nu verder).

Ook binnen het VMBO wordt gewerkt aan het thema formatief evalueren. Een groep docenten (waaronder twee LC-docenten) houdt zich bezig met het toetsbeleid. Het formatief toetsen wordt inmiddels door een grote groep docenten gedaan en leidt ook tot een herijking van toetsen en toetsmethodes, die meer aansluit bij het breder in beeld brengen van de ontwikkeling van leerlingen.

(e) Aansluiten bij ‘buiten de school’ (maatschappij, vervolgopleidingen, werkveld, enzovoort)
Het Erasmus wil verbinding maken met de omgeving door de samenleving meer in de school te brengen en leerlingen meer in de samenleving te laten leren. Voor alle leerlingen zijn er gedurende het schooljaar diverse activiteiten en projecten in samenwerking met maatschappelijke organisaties, andere onderwijsinstellingen of bedrijven.

Het VMBO het Toptraject en de samenwerking met het ROC van Twente zijn vormen waarin wordt opgetrokken met ‘buiten de school’. Dit geldt ook voor diverse projecten vanuit verschillende vakken waarvan excursies en bezoeken aan musea en steden onderdeel uit maken. Wat betreft het werkveld lopen leerlingen VMBO-B/K in de bovenbouw stage. Voor PIE en BWI waren enkele stagebedrijven ook op onze Open Dag in 2018 aanwezig. In de samenwerking met externen is met name op het gebied van techniekonderwijs veel gebeurd. De toekenning van subsidies voor techniekonderwijs en de voorwaarden die daaraan worden gesteld, hebben geleid tot een regionaal en een sub-regionaal versterkte samenwerking, voortkomend uit bijeenkomsten in diverse lagen van de organisaties die ertoe moeten leiden een visie op techniekonderwijs in de regio Twente en in de sub-regio Almelo in het bijzonder te bewerkstelligen.
Om ISK leerlingen meer in contact te brengen met Nederlandse kinderen neemt Het Erasmus deel aan een provinciaal meidenproject (Wereldmeiden). De organisatie van een Taaldorp met inzet van havo leerlingen draagt ook bij aan meer contacten.

(f) Ontwikkeling van een toekomstperspectief bij onze leerlingen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) richt zich op het begeleiden van leerlingen bij hun keuzes en de ontwikkeling van vaardigheden die zij nodig hebben bij hun vervolgstappen. Het Erasmus zet daarnaast in op een goede afstemming en samenwerking met vervolgonderwijs en bedrijven.

De invoering van de LOS-gesprekken op het VMBO waarbij AMN als instrument wordt ingezet voor LOB-gerelateerde testen, draagt bij aan het beeld dat een leerling van zichzelf heeft in relatie tot vervolgonderwijs. Hierbij dient opgemerkt te worden dat LOB niet alleen een decaan-aangelegenheid is, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 

Onderwijskwaliteit


Waar staan we in 2020?

Het Erasmus levert wendbare, weerbare, zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen.

Leeropbrengsten
De kern van het docentschap is het arrangeren van de best mogelijke condities voor leerlingen om te leren en hun talenten te ontwikkelen. De kwaliteit van docenten staat aan de basis van een stimulerend leerklimaat en daarmee goede leeropbrengsten. Erasmus-docenten zijn ontwikkelingsgericht en geven ruimte aan leerlingen. Wij streven naar leeropbrengsten die volgens de normen van de Inspectie goed zijn.

Succes in vervolgstappen
Onze leerlingen doen het goed of beter dan gemiddeld op hun vervolgopleiding.

Erasmus-leerlingen zijn betrokken, ondernemend en nieuwsgierig, met andere woorden zij beheersen vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Zij hebben zichzelf goed leren kennen en geleerd keuzes te maken.

Welbevinden
Leerlingen voelen zich veilig en uitgedaagd op Het Erasmus. De cijfers voor tevredenheid en veiligheid liggen boven het landelijk gemiddelde.

Waar stonden we in 2016?
Waar stonden we in januari 2017?
Waar stonden we in juli 2017?
Waar stonden we eind schooljaar 2017/2018?


Waar staan we in april 2019?

Het Erasmus VMBO scoort op alle indicatoren boven de door de onderwijsinspectie gestelde normen. De slagingspercentages lagen in 2018 over het algemeen iets lager dan in 2017 en iets onder het landelijk gemiddelde.

Een goede aansluiting met het MBO wordt gerealiseerd door met de partners in het Aansluitingsnetwerk hetzelfde overdrachtsinstrument te gebruiken (Intergrip). Er is afstemming over de voorbereiding op het vervolgonderwijs, leerlingen bezoeken het ROC van Twente voor hun sectorwerkstuk, ze gaan naar voorlichtingen en het LOB-programma werkt toe naar een goede en juiste aansluiting met het MBO. In de samenwerking met het MBO en een aantal VMBO-scholen neemt Het Erasmus deel aan het Toptraject. Dit betreft een doorlopende leerlijn voor talentvolle VMBO-T leerlingen die via de route VMBO-MBO naar het HBO gaan. Het accent ligt hierbij op het ontwikkelen van een aantal vaardigheden dat van belang is voor een goede doorstroom. Daarnaast is er sprake van een extra aanbod op de kernvakken.

Het Erasmus wil een veilige school zijn waar je als leerling graag naar toe gaat. De ambitie is om goede scores ten aanzien van tevredenheid en veiligheid te borgen. Uit de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen in het voorjaar 2019 blijkt dat er stijgende lijn is in tevredenheid en de ambities Uitdaging voor alle leerlingen en Eigentijds onderwijs uit het sectorakkoord VO. Het schoolklimaat wordt positief gewaardeerd, maar aandacht voor sociale veiligheid blijft noodzakelijk.

ISK
Een belangrijke aandachtspunt voor de kwaliteit van de ISK blijft de doorstroom naar regulier voortgezet onderwijs en ROC. Van de leerlingen in schooljaar 2017-2018 zijn 17 leerlingen in schooljaar 2018-2019 gestart binnen andere vestigingen van Het Erasmus.

 

   Organisatie


Waar staan we in 2020?

Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), gebouw en rooster. Samen leren, samenwerken en afstemmen staat centraal.

Praktijklessen vinden plaats zowel binnen als buiten de school plaats. De samenwerking met andere VMBO’s, bedrijven/ instellingen en het ROC zorgt ervoor dat het aanbod actueel en goed afgestemd is op de lokale situatie. De samenwerking zou kunnen uitmonden in een Almeloos Techniekcentrum.

Waar stonden we in 2016?
Waar stonden we in januari 2017?
Waar stonden we in juli 2017?
Waar stonden we eind schooljaar 2017/2018?


Waar staan we in april 2019?

Het Erasmus gaat vanaf 2019 werken met twee directeuren, een directeur MAVO/HAVO/VWO en een directeur Beroepsonderwijs waaronder zowel VMBO, PRO als ISK gaan vallen. De nieuwe directeur Beroepsonderwijs is gestart in maart 2019.

In het kader van de toekomst van het VMBO in Almelo zijn de gesprekken tussen de vier schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de stad Almelo in 2018 geïntensiveerd. De belangrijkste reden van samenwerken zijn de kleine leerlingaantallen in de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO waar elk van deze besturen mee te maken heeft. Het traject ‘Duurzaam VMBO Almelo’ heeft als doel te komen tot kwalitatief goed en duurzaam VMBO onderwijs in Almelo. “’Duurzaam’ betekent in dit kader VMBO onderwijs dat aansluit op de behoeften van het heden en van de toekomst. Duurzaam onderwijs bereidt leerlingen voor op hun deelname aan een snel veranderende samenleving.

Uit de onderwijskundige visie van Het Erasmus volgt dat maatwerk de standaard die bij elke leerling gerealiseerd moet gaan worden voor zowel het onderwijs als de mogelijke ondersteuningsbehoeften. De begeleiding van elke leerling vindt zoveel mogelijk plaats in de klas. Docenten en mentoren begeleiden een leerling in klassenverband, waarbij de leerling binnen dat verband zo goed mogelijk op maat wordt ondersteund. Hiermee ligt de verantwoordelijkheid van de begeleiding van leerlingen dus bij het team. Wanneer blijkt dat het team hulp of expertise nodig heeft voor deze ondersteuning, stellen zij een ondersteuningsvraag aan het Ondersteuningsteam. Al dan niet met expertise uit het SWV 23-01 VO en/of externe partners zullen een of enkele medewerkers van het Ondersteuningsteam de docenten in het team gericht gaan ondersteunen bij de begeleiding van de betreffende leerling en meedenken over passende oplossingen. Om dit te kunnen realiseren wordt toegewerkt naar een centrale aansturing van een Erasmusbreed ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit pedagogisch begeleiders (PlusPunten), leerlingbegeleiders, remedial teachers, een veiligheidscoördinator en docenten met zorgtaken van de verschillende vestigingen. Daarnaast is een belangrijke opdracht het ontwikkelen van een Erasmusbrede ondersteuningsvoorziening. Dit zal uitgevoerd worden in 2019.

De verdere uitwerking van het Strategisch Beleidsplan en de zes onderwijskundige uitgangspunten zal de komende jaren leiden tot flexibeler roostering, andere lessentabellen, verschillende lesvormen en andere manieren van toetsen. Het neerzetten van een smallere vakkenbasis en het uitwerken van een breder wordend pakket voor versnellen, verdiepen en verbreden zorgt ervoor dat leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces. Om een betere aansluiting te creëren tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs blijft samenwerking met vervolgonderwijs en meer aandacht voor vaardigheden heel belangrijk.

ISK
De ISK heeft een eigen locatie. Naast de dagelijkse activiteiten worden met name de formatie, administratie, de zorgstructuur, de leerlingbegeleiding en het schakelen naar VMBO/MBO op locatieniveau afgehandeld. De huidige stroom vluchtelingen en de sterk wisselende aantallen leerlingen binnen de ISK vragen veel flexibiliteit van de docenten en de organisatie. We zullen ons aanbod en de acties telkens tegen het licht moeten houden om de wendbaarheid, het inspelen op de situatie en onze opdracht (doorstromen naar regulier onderwijs) te kunnen waarmaken.