Leerling  centraal  leren

 


Waar staan we in 2020?

Maatwerk is de standaard.

AVA is, in ieder geval voor de onderbouw, geïmplementeerd in schooljaar 2020-2021. Er is een verbinding gemaakt met de nieuwe uitstroomprofielen in de bovenbouw van het VMBO. De vernieuwing van de beroepsgerichte leerwegen is tot stand gekomen in afstemming en in uitvoering (techniek) met het ROC en een aantal VMBO partners. 

Waar stonden we in 2016?

Waar stonden we in januari 2017?

Waar stonden we in juli 2017?

Waar staan we eind schooljaar 2017/2018?


In het kader van leerling centraal leren op onze VMBO-vestiging zijn er drie aandachtspunten:
(1) De doorontwikkeling van de Almelose VMBO Aanpak (AVA)
(2) De vernieuwing beroepsgerichte leerwegen
(3) De inzet van ICT voor differentiatie en maatwerk


De doorontwikkeling van AVA vindt met ingang van schooljaar 2017-2018 niet meer plaats in samenwerking met Het Noordik. Op bestuurlijk niveau is vastgesteld dat er binnen Het Noordik onvoldoende draagvlak is voor de ingezette samenwerking. De ontwikkeling van het concept is binnen Het Erasmus VMBO voortgezet. In schooljaar 2017-2018 zijn twee groepen gestart. Dit betreft een 1ste klas en een 2de klas. Op basis van de uitgangspunten van AVA wordt de bredere onderwijsontwikkeling van het VMBO voortgezet. In de vorm van een “oefenweek” is in juli 2017 met alle klassen (onderbouw en bovenbouw) een week gedraaid met een flexibel onderwijsaanbod en een 80 minuten rooster. Tijdens het ochtenddeel is vooral aan de reguliere vakken gewerkt en in het middagprogramma was er tijd voor keuze uren, studie uren (verdieping, verbreding en bijspijkeren), projecten, LOB en mentorgesprekken. Deze gesprekken moeten zich steeds meer richten op leerdoelen en concrete actiepunten voor de leerling. De werkgroep zorg heeft hiervoor een format ontwikkeld volgens het HARPA-model. Het gesprek gaat vanuit houding, aanwezigheid, resultaten en persoonlijke situatie naar concrete doelen en actiepunten. Dit gespreksmodel wordt verder ontwikkeld door mentoren te trainen en hen in de onderbouw hiermee ervaring te laten opdoen. In 2018 zal een tweede, langere pilot volgen. Deze pilot zal zich richten op maatwerk, keuzelessen en talentlessen om ervaring op te doen met nieuwe en andere vormen van didactisering. De AVA klassen zullen doorlopend als voorbeeld dienen. Met ingang van schooljaar 2018-2019 is het voornemen om op een nieuwe manier te gaan werken door middel van vakuren in combinatie met talenturen, verdieping, bijspijkeren en huiswerkbegeleiding. Een aantal organisatorische zaken zal mee moeten veranderen: lessentabellen, het taakbeleid in relatie tot de nieuw aanpak, gebruik ondersteunende systemen (bijvoorbeeld het gebruik van AMN als persoonlijk ontwikkelplan) en deskundigheidsbevordering.

De vernieuwing van de beroepsgerichte leerwegen is in 2016-2017 in het derde leerjaar van start gegaan voor de basis- en kader-leerlingen. Schooljaar 2017-2018 werken we in zowel de derde als vierde klassen met de nieuwe profielen. Het goed organiseren van de keuzedelen blijkt een uitdaging. In het schooljaar 2017-2018 is een keuze binnen het profiel mogelijk en volgend schooljaar zullen leerlingen ook een module buiten het profiel kunnen volgen. Daar waar nodig hebben docenten bij- en nascholing gevolgd. Samen met het ROC van Twente, Reggesteyn en (deels) Het Noordik hebben we inhoud gegeven aan de doorlopende leerlijn VMBO-MBO voor Mobiliteit en Transport. Het VMBO-deel is vorig jaar afgerond en de ontwikkeling van het MBO-deel dit jaar. Twee docenten van het MBO geven op detacheringsbasis les op onze VMBO-vestiging. Voor een aantal praktijkonderdelen gaan de leerlingen naar het ROC. In 2018 zal dit geïntensiveerd worden.

De inzet van ICT voor differentiatie en maatwerk wordt steeds meer gebruikelijk. Itslearning, methodesites, VO-content en ook de nieuwe digitale materialen voor de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s worden gebruikt. Zowel de onderbouw leerlingen als de derdejaars leerlingen werken met een device. Volgend schooljaar geldt dit voor alle leerlingen. Het inzetten van ICT-middelen als didactisch middel verschilt per sectie en per docent en kan op een aantal plekken nog beter benut worden. ICT is niet meer een doel op zich, maar is onderdeel van het werken aan een krachtige leeromgeving.

ISK (onderdeel VMBO)
De ISK-vestiging heeft zich ten doel gesteld om tot meer maatwerk en een grotere kwaliteit te komen. Leerlingen werken in verschillende niveaugroepen op hun eigen niveau en tempo aan een lesprogramma. Ook is een aparte klas gestart met onderwijs op maat en een aangepaste lessentabel voor onderwijs aan jongeren die nog onvoldoende schoolritme, schoolvaardigheden en schoolgedrag hebben. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor beroepsvoorbereiding op het gebied van techniek, zorg & welzijn, economie & ondernemen en koken. Deze beroepsvoorbereidende praktijkvakken (BPV) bereiden voor op de profielen van het VMBO en/of MBO.

   Onderwijskwaliteit


Waar staan we in 2020?

Het Erasmus levert wendbare, weerbare, zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen.

Leeropbrengsten
De kern van het docentschap is het arrangeren van de best mogelijke condities voor leerlingen om te leren en hun talenten te ontwikkelen. De kwaliteit van docenten staat aan de basis van een stimulerend leerklimaat en daarmee goede leeropbrengsten. Erasmus-docenten zijn ontwikkelingsgericht en geven ruimte aan leerlingen. Wij streven naar leeropbrengsten die volgens de normen van de Inspectie goed zijn.

Succes in vervolgstappen
Onze leerlingen doen het goed of beter dan gemiddeld op hun vervolgopleiding.

Erasmus-leerlingen zijn betrokken, ondernemend en nieuwsgierig, met andere woorden zij beheersen vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving. Zij hebben zichzelf goed leren kennen en geleerd keuzes te maken.

Welbevinden
Leerlingen voelen zich veilig en uitgedaagd op Het Erasmus. De cijfers voor tevredenheid en veiligheid liggen boven het landelijk gemiddelde.

Waar stonden we in 2016?

Waar stonden we in januari 2017?

Waar stonden we in juli 2017?

Waar staan we eind schooljaar 2017/2018?


Op het VMBO zijn er drie doelen gesteld ten aanzien van de pijler Kwaliteit:
(1) Goede leerresultaten.
(2) Een goede aansluiting met vervolgstudie door samenwerking met het MBO.
(3) Leerlingen voelen zich uitgedaagd en veilig.

De slagingspercentages voor schooljaar 2016-2017 komen hoger uit dan vorig schooljaar: VMBO basis 96%, VMBO kader 96% en VMBO theoretisch 93%. Er worden structureel gesprekken met secties over de resultaten gevoerd. Data, gegenereerd vanuit Cum Laude, worden in de bovenbouw bij de gesprekken gebruikt om zichtbaar te maken waar mogelijke knelpunten zitten en hoe dit aangepakt kan worden. De aanpak plan- do- check-act (cyclisch) wordt gebruikt om te kunnen evalueren en verbeteren. Daarnaast vinden er regelmatig ontwikkelgesprekken met mentoren plaats om problemen tijdig te signaleren en bij te sturen of in te grijpen. Bij docenten worden lessen geobserveerd en beoordeeld. Zij worden met name begeleid in de doel- en opbrengstgerichtheid van de lessen en de aanpak van activerende werkvormen en differentiatie. Tijdens studie- en werkmiddagen hebben we aan de thema’s differentiëren,  activerende werkvormen en samenwerkend leren gewerkt. 

Een goede aansluiting met het MBO realiseren we door met de partners in het Aansluitingsnetwerk hetzelfde overdrachtsinstrument te gebruiken (Intergrip). We hebben afstemming over de voorbereiding op het vervolgonderwijs, onze leerlingen bezoeken het ROC van Twente voor hun sectorwerkstuk, ze gaan naar voorlichtingen en het LOB-programma werkt toe naar een goede en juiste aansluiting met het MBO. Als Het Erasmus werken we met hetzelfde leerlingvolgsysteem AMN als het ROC van Twente. AMN wordt steeds breder ingezet. De gegevens van de leerling die van belang zijn voor de vervolgstudie op het MBO, worden overgenomen, zodat dubbel werk wordt voorkomen. De verwachting is dat deze informatie een positieve bijdrage levert aan de intake en warme overdracht op het ROC van Twente. In de samenwerking met het MBO en een aantal VMBO-scholen nemen we deel aan het Toptraject. Dit betreft een doorlopende leerlijn voor talentvolle VMBO-T leerlingen die via de route VMBO-MBO naar het HBO gaan. Het accent ligt hierbij op het ontwikkelen van een aantal vaardigheden dat van belang is voor een goede doorstroom. Daarnaast is er sprake van een extra aanbod op de kernvakken. Nadat de voortgang van het Toptraject door wisselingen in het MT wat stagneerde, wordt in overleg met de projectleider en de directeur a.i. met ingang van schooljaar 2018-2019 een nieuwe insteek gekozen. 

Op de tevredenheidsonderzoeken onder VMBO-leerlingen (voorjaar 2018) worden over de hele linie lage cijfers gescoord op de vraag die gaat over aansluiting bij gebeurtenissen in het nieuws. Dit was voorgaande jaren ook zo. Het meetellen van de mening van leerlingen scoort in het bijzonder laag. Leerlingen uit het eerste leerjaar VMBO geven iets meer pesten aan en zijn minder tevreden over het pestbeleid dan vorig jaar. Leerlingen uit de bovenbouw VMBO scoren lagere percentages dan vorig jaar, maar zijn het meest ontevreden over het pestbeleid.

ISK (onderdeel VMBO)
Een belangrijke aandachtspunt voor de kwaliteit van de ISK blijft de doorstroom naar regulier voortgezet onderwijs en ROC. Hoe kunnen we leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereiden op de Nederlandse taal en cultuur, gezien hun persoonlijke omstandigheden? Van de leerlingen in schooljaar 2016-2017 zijn 15 leerlingen in schooljaar 2017-2018 gestart binnen andere vestigingen van Het Erasmus: 1 leerling in het tweede leerjaar PRO, 9 leerlingen op verschillende niveaus VMBO en 5 leerlingen zijn geplaatst op HAVO. Wat betreft huisvesting zijn in 2017 ideeën gevormd over hoe de afstand ten opzichte van het AZC en de sportvoorzieningen verkleind kunnen worden. Intern is gesproken over een betere voorziening ten aanzien van de praktijkvakken als onderdeel van beroepsvorming. Dit zal begin 2018 deels gerealiseerd worden. 

Door mentoren en docenten wordt in de lessen aandacht besteed aan sociale veiligheid. Ook is een toezichthouder aangesteld. Deze is tevens aanspreekpunt voor leerlingen en medewerkers in geval van calamiteiten. Sinds dit schooljaar wordt de weerbaarheidscursus “Rots & Water” gegeven aan daarvoor geselecteerde leerlingen.

Uit het tevredenheidsonderzoek (voorjaar 2018) blijkt dat ISK-leerlingen opvallend positief zijn over het niveau van het onderwijs en de motiverende rol van hun docenten. Veiligheid en schoolklimaat blijven punten van aandacht.   

   Organisatie


Waar staan we in 2020?

Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), gebouw en rooster. Samen leren, samenwerken en afstemmen staat centraal.

Het hele VMBO werkt volgens het AVA-gedachtengoed en het rooster is hierop aangepast.

Praktijklessen vinden plaats zowel binnen als buiten de school plaats. De samenwerking met andere VMBO’s, bedrijven/ instellingen en het ROC zorgt ervoor dat het aanbod actueel en goed afgestemd is op de lokale situatie. De samenwerking zou kunnen uitmonden in een Almeloos Techniekcentrum.

Waar stonden we in 2016?

Waar stonden we in januari 2017?

Waar stonden we in juli 2017?

Waar staan we eind schooljaar 2017/2018?

Het Erasmus VMBO heeft zich met betrekking tot de pijler Organisatie de volgende twee doelen gesteld:
(1) Voor AVA meer flexibel roosteren en formeren.
(2) Partnerschappen met MBO en andere VMBO scholen in het kader van specifieke programma’s.

Op het VMBO ontstaat steeds meer het beeld dat het 50 minuten rooster niet past bij gepersonaliseerd leren en maatwerk bieden. We zetten pilotweken in om met andere organisatiemogelijkheden te oefenen. 

De samenwerking met het MBO voor Mobiliteit en Transport verloopt tot op heden goed. Daarnaast zijn we erg klein en kwetsbaar voor wat betreft de leerlingenaantallen Techniek. De vraag is dan ook of we in staat zijn om andere onderdelen van Techniek met het ROC op te pakken. We zijn met onze vestiging Praktijkonderwijs in gesprek om te bekijken wat en hoe we voor deze afdeling elkaar kunnen versterken en wellicht ook hier blijvend kunnen samenwerken met het ROC. 

ISK (onderdeel VMBO)
De ISK heeft een eigen locatie. Naast de dagelijkse activiteiten worden met name de formatie, administratie, de zorgstructuur, de leerlingbegeleiding en het schakelen naar VMBO/MBO middels de Werkgroep Uitstroom op locatieniveau afgehandeld. Het leerlingenaantal is fors toegenomen ten opzichte van vorige jaren. De huidige stroom vluchtelingen en de sterk wisselende aantallen leerlingen binnen de ISK vragen veel flexibiliteit van de docenten en de organisatie. We zullen ons aanbod en de acties telkens tegen het licht moeten houden om de wendbaarheid, het inspelen op de situatie en onze opdracht (doorstromen naar regulier onderwijs) te kunnen waarmaken. De verdere ontwikkeling op organisatorisch gebied hangt sterk af van de groei van en de fluctuatie in het aantal leerlingen.