Onderbouw vmbo


Het onderwijs in de onderbouw gaat uit van een aantal kernpunten:

Actief en in toenemende mate zelfstandig leren

Leerlingen krijgen de kans om hun eigen leerproces vorm te geven. Dit doen ze door te reflecteren op hun leeractiviteiten. Goede feedback van de docenten is daarbij essentieel. Het zelfstandig leren wordt ook bevorderd door het gebruik van ons digitale leerplatform Itslearning. Elk vak heeft z’n eigen vakruimte in Itslearning. In deze vakruimtes staan leer- en oefenmaterialen voor de leerlingen en veel gevallen ook een studiewijzer. In deze studiewijzers staat vermeld wat in een bepaalde periode voor een bepaald vak van een leerling verwacht wordt. De docent stimuleert de leerlingen om actief met hun eigen leerproces bezig te zijn.

 

Recht doen aan verschillen

Op Het Erasmus willen wij onze leerlingen vanaf de brugklas stimuleren om zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Veel leerlingen waren al gewend om op de basisschool hun weektaak zelf te plannen en bij te houden. Die vaardigheid willen wij onderhouden en verbeteren. Daarom werken wij met studiewijzers in Itslearning en in sommige klassen met een weektaak: een overzicht van de stof voor alle vakken per week. We willen hiermee bijdragen aan een goede studiehouding.

Leerlingen verantwoordelijkheid geven, betekent dat je ze een beetje moet loslaten. Dit houdt in dat we binnen de gewone lesuren tijd beschikbaar maken voor de leerlingen om een deel van de stof zelfstandig te bestuderen en te verwerken. Onder begeleiding van de aanwezige vakdocent(en) werken de leerlingen aan de diverse vakken of projecten. Zij bepalen met behulp van de studiewijzer c.q. weektaak wat zij gaan doen.

Loslaten betekent niet in het diepe gooien. Daarom besteden wij in het begin extra veel aandacht aan hoe leerlingen hun werk moet aanpakken.

Wij vinden het belangrijk dat:

  • Leerlingen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid dragen
    voor hun studie
  • Leerlingen ervaren dat vakken met elkaar samenhangen
  • Er recht wordt gedaan aan verschillen tussen leerlingen:
    verschillen in aanleg, motivatie, tempo en interesse

 

Uitnodigende, stimulerende en veilige leeromgeving.

Leerlingen worden daarnaast gestimuleerd het voor hen hoogst haalbare niveau te behalen. Wij zorgen voor structuur en goede begeleiding. Een veilige leeromgeving ligt hieraan ten grondslag. Er heerst een open cultuur op Het Erasmus en we creëren een sfeer waarin iedereen zich prettig voelt en de kans heeft zich te ontplooien.In de onderbouw (de eerste twee leerjaren) zitten de leerlingen in een dakpan, al dan niet met leerwegondersteuning. De niveaus van de dakpannen overlappen elkaar.

Op het vmbo kennen we de dakpannen:

  • bk = basisberoepsgericht en kaderberoepsgerichte leerweg
  • kt = kaderberoepsgericht en theoretische leerweg

Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen de ht-dakpan en de Mavo Plus vervallen, dit wordt de dakpan mavo/havo. De dakpan mavo/havo zal onderdeel uitmaken van de vestiging mavo/havo/vwo. Mavo Plus leerjaar 2, 3 en 4 maken nog wel deel uit van de vmbo-vestiging. 

De leerlingen worden in een dakpan geplaatst op basis van het advies van de basisschool. De meeste leerlingen gaan na het eerste leerjaar over naar dezelfde dakpan voor het tweede leerjaar. In een enkel geval stapt een leerling over van de ene naar de andere dakpan: een stapje hoger of lager. De niveaus van de verschillende dakpannen zijn zo op elkaar afgestemd dat doorstroom geen probleem is. Als de leerling een overstap maakt van de kt-leerweg naar de ht-leerweg, betekent dat dat hij ook op een andere locatie onderwijs gaat volgen. Voor deze leerlingen is er extra aandacht.

Na de onderbouw van twee jaar gaat de leerling naar één van de eindopleidingen van de school. Er wordt vastgesteld welk schooltype het beste bij de leerling past. Hierbij spelen cijfers een belangrijke rol, maar er wordt ook rekening gehouden met werkhouding, motivatie en zelfstandig kunnen werken.