Contact met ouder(s) en/of verzorger(s)

Een goed contact tussen ouder(s) en/of verzorger(s) en school is belangrijk. Daarom proberen wij ouder(s) en/of verzorger(s) zo goed mogelijk te informeren over wat er op school gebeurt. Wij hopen dat het thuisfront ons ook informeren over eventuele bijzondere omstandigheden. Een goede verstandhouding tussen ouder(s) en/of verzorger(s) en schoolmedewerkers is de beste basis voor een goede begeleiding thuis en op school.

 

Schoolgids

Ieder jaar ontvangen ouder(s) en/of verzorger(s) een schoolgids met daarin veel relevante informatie. Naast 'Erasmus in the pocket' is er een online versie van de schoolgids: schoolgidsvanhet-erasmus.nl. Deze digitale schoolgids is een uitgebreidere versie van 'Erasmus in the pocket'. 

Erasmus nieuwsbrief

Voor elke schoolvakantie ontvangt u de Erasmusnieuwsbrief. Via deze weg wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen onze school, de nieuwsbrief is ook te lezen via onze website.

Brieven

Voor specifieke zaken sturen wij de ouder(s) en/of verzorger(s) van onze leerlingen een brief. 

Rapporten

Iedere leerling ontvangt vier keer per jaar, na elke periode, een rapport.

Algemene ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar maken ouder(s) en/of verzorger(s) kennis met de mentor en krijgen ze veel informatie over het nieuwe schooljaar.

Inloopochtenden

Op het vmbo worden ouder(s) en/of verzorger(s), met een zoon of dochter in het eerste leerjaar, uitgenodigd een morgen mee te lopen met de lessen. Zo krijgen de ouder(s) en/of verzorger(s) een beter beeld van het onderwijs dat Het Erasmus hun zoon of dochter biedt.

Oudercontactavonden

Na de uitgifte van ieder rapport kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) in een kort gesprek met de mentor onder andere de vorderingen van hun kind bespreken. 

Gesprekken

Al onze medewerkers staan u graag te woord, zowel tijdens als na schooltijd. Indien u een gesprek wilt met een mentor, teamleider, leerlingbegeleider, decaan of vestigingsdirecteur, dan is het aan te raden een telefonische afspraak te maken via de administratie van de locatie of het algemene telefoonnummer via 0546 480 800.

Ouderraad (OR)

De ouderraad is het officiële orgaan dat het contact tussen school en ouder(s) en/of verzorger(s) stimuleert en ondersteunt. De OR houdt zich bezig met zaken als het organiseren van informatieavonden voor ouder(s) en/of verzorger(s) en culturele activiteiten. De ouderraad kunt u bereiken via ouderraad@het-erasmus.nl

Deelraad vmbo

De deelraad vmbo heeft het recht om het management van de betreffende vestiging te adviseren over vestigingspecifieke aangelegendheden. Daarnaast wordt voor sommige plannen en/of projecten hun instemming gevraagd.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de GMR danwel met de deelraad vmbo via deelraad126@het-erasmus.nl

Ouderklankbordgroep

Een aantal keer per jaar komt een groep ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen uit verschillende leerjaren en klassen bij elkaar om te praten over diverse onderwerpen die in en rondom het vmbo spelen.

Informatie aan gescheiden ouder(s) en/of verzorger(s)

Wanneer ouder(s) en/of verzorger(s) gescheiden zijn, wordt de informatie in principe gezonden aan de ouder/verzorger bij wie het kind woont. Op schriftelijk verzoek verstrekt de school dezelfde informatie ook aan de andere ouder/verzorger, tenzij het belang van het kind hierdoor wordt geschaad. 

Ik heb een klacht
 

Klik op de afbeelding voor de contactpersonen per locatie.

Soms gebeuren er dingen op school die volgens leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s) of medewerkers niet wenselijk zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om het probleem te bespreken met degene over wie u een klacht heeft. Het Erasmus kent een klachtenregeling die de stappen beschrijft die genomen kunnen worden. Iedere locatie heeft interne vertrouwenspersonen die bij elke stap van de interne procedure ingeschakeld kunnen worden. Soms lukt het niet om tot een oplossing te komen. Dan kan, al dan niet met behulp van de interne vertrouwenspersoon, een van de externe vertrouwenspersonen en/of een externe instantie worden ingeschakeld. Als er sprake is van seksuele intimidatie en/of geweld kunnen de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie en/of politie/justitie worden ingeschakeld. De contactpersoon klachten verstrekt informatie over de externe klachtenprocedure, bewaakt het proces en verzorgt de administratie.