Internationale schakelklas

Internationale schakelklas

Isk betekent Internationale schakelklas. De isk is een school voor anderstalige leerlingen van 12 tot 18 jaar, die de Nederlandse taal moeten leren. Ze doen daar gemiddeld anderhalf jaar over. Als het taalniveau voldoende is, worden de leerlingen geschakeld naar het reguliere voortgezet onderwijs. De isk kan je zien als de schakel tussen de school in het land van herkomst en de Nederlandse school.

Het Erasmus isk heeft een regionaal karakter. Dat betekent dat veel leerlingen niet alleen uit Almelo komen, maar ook uit de omgeving van Almelo. Het aantal leerlingen varieert per schooljaar. Dit is mede afhankelijk van de politieke situatie in de wereld. Bij de start van het schooljaar 2019-2020 zijn er zo'n 250 leerlingen op de isk.

De isk maakt net als het vmbo en het praktijkonderwijs deel uit van de sector beroepsonderwijs.

Uitgangspunten Het Erasmus
Het gaat in onze school om de leerlingen. Wij willen uit onze leerlingen halen wat erin zit. Daarbij gaat het niet alleen om een leerling die zijn diploma haalt, maar ook om het ontwikkelen van deze leerling tot een meer zelfstandig persoon met een eigen mening en visie op het leven en die daarbij zelfverantwoordelijk handelt.
Leerprocessen kunnen pas dan plaatsvinden wanneer er sprake is van een veilig klimaat, waarin vertrouwen vanzelfsprekend is. Daarbij horen een aantal kernwaarden van waaruit wij, als medewerkers van Het Erasmus, handelen: respect voor elkaar, betrouwbaar en oprecht en in samenwerking met elkaar.

Locatie

Sinds het schooljaar 2016-2017 heeft de isk een eigen onderkomen aan de César Franckstraat 1 in Almelo.
De internationale schakelklas is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van Het Erasmus: 0546 480 800.

De vestigingsleider is dhr. S. (Sies) van der Velde, hij is bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via s.v.d.velde@het-erasmus.nl

In de online schoolgids is uitgebreide informatie te vinden o.a. over lestijden, vakanties, jaarplan, contact met ouders/verzorgers, begeleiding en zorg en schoolregels.
https://schoolgidsvanhet-erasmus.nl/isk/

Voor wie is de isk?

Leerlingen die uit het buitenland afkomstig zijn, dan wel zijn gevlucht, en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om lessen te volgen in het voortgezet onderwijs komen terecht op onze afdeling isk (internationale schakelklas). Naast Nederlands zijn wiskunde, wereldoriëntatie en Engels belangrijke vakken.

Het Erasmus verzorgt als enige school in Almelo onderwijs aan deze buitenlandse leerlingen, momenteel zitten er zo'n 250 leerlingen op de isk. Aan deze leerlingen wordt in een veilige omgeving, maatwerk en extra zorg en begeleiding geboden.

Lesmethodes

De leerlingen in de instroomgroepen krijgen onderwijs volgens speciale lesmethoden. In de uitstroomgroepen werken de isk-leerlingen zoveel mogelijk uit dezelfde boeken als in het reguliere onderwijs. Doorstroming naar het reguliere onderwijs is afhankelijk van de leeftijd, het niveau en de vooropleiding in het land van herkomst.

De organisatie van de internationale schakelklas is zodanig dat leerlingen op eigen tempo en niveau kunnen werken aan hun instroom in het reguliere onderwijs.