Leerling centraal leren

Waar staan we in 2020?

Maatwerk is de standaard.

In 2020 is Kijk Op Praktijk digitaal volledig ingevoerd. Dit betekent dat er voor zowel de praktijkvakken als de theorievakken binnen een digitaal platform een verbinding is gelegd met het individuele ontwikkelingsplan (IOP), het portfolio en de stage. Betekenisvol leren krijgt inhoud, in leerjaar 1 t/m 3 binnen de school en in de vervolgjaren vooral binnen de bedrijven. De beroepskeuze van de leerling is de rode draad door het leerproces. Ouder(s)/verzorger(s) worden nadrukkelijk betrokken. Alle docenten zijn geschoold in hun veranderende rol van docent in de richting van coach.

Werkgevers en de gemeente Almelo zijn nog meer betrokken bij PRO. De vraag van de arbeidsmarkt en de populatie van de school bepalen mede het onderwijsaanbod.

Waar stonden we in 2016?

Waar stonden we in januari 2017?

Waar stonden we in juli 2017?

Waar staan we eind schooljaar 2017/2018?


In het kader van leerling centraal leren zijn er drie aandachtspunten binnen het PRO:
(1) Digitaal en gepersonaliseerd werken met Kijk op Praktijk.
(2) Beroepskeuze van de leerling is de rode draad door het leerproces.
(3) Werkgevers en de gemeente Almelo betrokken bij PRO. De vraag van de arbeidsmarkt en de populatie van de school bepalen mede het onderwijsaanbod.

In 2017 worden de praktijkvakken deels digitaal in de vorm van Kijk op Praktijk en op maat aangeboden, zodat leerlingen zoveel mogelijk passend bij hun eigen niveau en tempo worden bediend. Dit geldt voor de volgende praktijkvakken: Basis Koken, Textiel, Zorg en Zelfredzaamheid, Hout, Groen, Schilderen, Facilitair en In en om het huis (IOH): Algemene Technieken. De vakken Metselen, Metaal en Detailhandel en Logistiek zullen de komende jaren volgen. 

De beroepskeuze van de leerling moet als een rode draad door het leerproces lopen. Hierin hebben we in 2016 de eerste stappen gezet. Zo zijn met ingang van schooljaar 2016-2017 in Fase 3 (de laatste leerjaren binnen PRO waarin leerlingen stage lopen) de groepen ingericht naar sectorkeuze. Hiermee proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij individuele voorkeuren en mogelijkheden ten aanzien van het uitstroomprofiel. Daarnaast werken we aan een leerlijn LOB, die nog volop in ontwikkeling is. In schooljaar 2017-2018 proberen we nog meer inzicht te krijgen in en begeleiding te geven bij de vakkeuzes van de leerlingen. Er zijn diverse gastlessen gegeven binnen de diverse fasen. 

Met ingang van schooljaar 2017-2018 heeft het PRO-ROC traject een nadere invulling gekregen. Leerlingen met de potentie door te stromen naar het ROC krijgen gerichte begeleidingslessen in Nederlands en rekenen. Een dag in de week komt een docent van het ROC op school om les te geven in Nederlands en rekenen. Daarnaast worden andere aspecten besproken, die ondersteunend kunnen zijn voor een drempelloze overgang richting het ROC.

Via intensieve contacten met de arbeidsmarkt vernemen wij dat het werkaanbod erg groot is in de technieksector. We zijn begonnen met een revitalisatie van de technieksector door een clustering van de technische vakken en door meer projectmatig te werken. Tevens zijn de LOB-lessen erg van invloed op de keuze van de leerlingen. Tijdens deze lessen leggen onze LOB-docenten de inhoud van het vak uit, wat je met bepaalde beroepskeuzes kunt en wat er gevraagd wordt in die bepaalde sector.

   Onderwijskwaliteit

Waar staan we in 2020?

Het Erasmus levert wendbare, weerbare, zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen.

Leeropbrengsten
De kern van het docentschap is het arrangeren van de best mogelijke condities voor leerlingen om te leren en hun talenten te ontwikkelen. De kwaliteit van docenten staat aan de basis van een stimulerend leerklimaat en daarmee aan goede leeropbrengsten. Erasmus-docenten zijn ontwikkelingsgericht en geven ruimte aan leerlingen. Op het Praktijkonderwijs laten uitstroomgegevens een opwaartse lijn zien ten aanzien van onze opdracht leerlingen toe te leiden naar werk. Hierin moet wel de invloed van de conjunctuur worden meegenomen.

Succes in vervolgstappen
Erasmus-leerlingen zijn betrokken, ondernemend en nieuwsgierig, met andere woorden zij beheersen vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.  Zij hebben zichzelf goed leren kennen en geleerd keuzes te maken.

Welbevinden
Leerlingen voelen zich veilig en uitgedaagd op Het Erasmus. De cijfers voor tevredenheid en veiligheid liggen boven het landelijk gemiddelde.

Waar stonden we in 2016?

Waar stonden we in januari 2017?

Waar stonden we in juli 2017?

Waar staan we eind schooljaar 2017/2018?


De vestiging Praktijkonderwijs heeft de volgende doelen gesteld ten aanzien van de pijler Kwaliteit:
(1) Leeropbrengsten: we geven leerlingen kansen om een zo hoog mogelijk niveau te halen en slagen daar ook vaak in.
(2) Succes in vervolgstappen: passende plek op de arbeidsmarkt (toeleiding tot werk). Daarnaast vervolgen jaarlijks een aantal leerlingen hun onderwijs op het ROC.
(3) Welbevinden.

Wat betreft de leeropbrengsten proberen we bij elke leerling eruit te halen wat erin zit. Passend bij het uitstroomprofiel streven we naar de best passende persoonlijke leerroute. Leerlingen die de potentie en motivatie hebben vervolgonderwijs te gaan volgen op het ROC, nemen met ingang van schooljaar 2017-2018 in Fase 3 deel aan het PRO-ROC traject. Het eerste deel van schooljaar 2017-2018 zijn de eerste stappen gezet in visievorming omtrent het nut en gebruik van het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). Hier zien we duidelijke ontwikkelingsmogelijkheden die we in 2018 verder concretiseren. 

We geven leerlingen kansen om een zo hoog mogelijk niveau te halen. Op dit moment is dat deels behaald. Aandachtspunten zijn dat leerlingen met het profiel ‘Arbeid’ meer begeleiding moeten krijgen in hun keuzes en portfolio opbouw. Leerlingen met het profiel ‘Doorstuderen’ moeten meer begeleiding krijgen in het voortraject en de begeleiding op het ROC zelf. Hiertoe hebben we een convenant ondertekend met het ROC van Twente om de leerling beter te kunnen voorbereiden en te begeleiden. Zo trekken we gezamenlijk op voor een diploma niveau 1. Met het aanbieden van LOB in alle fasen gaan we de leerlingen meer begeleiden in hun keuzes en mogelijkheden. 

Het Erasmus PRO is een veilige school waar de leerlingen graag naar toe gaan. Uit de meting van het voorjaar 2018 is gebleken dat de leerlingen tevredener zijn over wat de school tegen pesten doet, vergeleken met het jaar ervoor. Ook worden minder meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag. Wellicht heeft het versterken van de zorgstructuur op deze vestiging een positieve uitwerking. In vergelijking met vorig jaar scoren we als PRO iets hoger op schoolklimaat en veiligheid en lager op tevredenheid en didactisch handelen.

   Organisatie

Waar staan we in 2020?

Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), gebouw en rooster. Samen leren, samenwerken en afstemmen staat centraal.

De keuzes van de leerlingen en het aansluiten bij persoonlijke leervoorkeuren en interesses zijn leidend voor de inrichting en organisatie van het onderwijs.

Waar stonden we in 2016?

Waar stonden we in januari 2017?

Waar stonden we in juli 2017?

Waar staan we eind schooljaar 2017/2018?


De keuzes van de leerlingen op het PRO en het aansluiten bij persoonlijke leervoorkeuren en interesses zijn leidend voor de inrichting en organisatie van het onderwijs. Keuzevrijheid van de leerling en begeleiding naar arbeid of verder leren staan centraal. In fase 1 hebben de leerlingen onder begeleiding van vier vakdocenten keuzes kunnen maken in de te volgen praktijkonderdelen binnen ‘In en om het huis’. Het doel hiervan is de bevordering van zelfredzaamheid, een van de doelen van het Praktijkonderwijs. In fase 2 zal keuzewerktijd een verder vervolg krijgen, zodat leerlingen hun interesses en mogelijkheden goed leren kennen en hierin zelf keuzes mogen maken. In fase 3 zal de techniekvleugel zoveel mogelijk geclusterd worden met ingang van schooljaar 2017-2018. Hiermee zal er een verbreding van de techniekopleiding ontstaan en kan de leerling vakoverstijgende keuzes maken. Daarnaast zal de samenwerking met het ROC van Twente en het AOC steeds meer een structurele vorm krijgen. 

Wat betreft de Erasmus brede samenwerking zal de open dag van PRO aankomend schooljaar (januari 2018) op dezelfde datum als de overige vestigingen plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er één schoolbrede open dag.