Leerling centraal leren


Waar staan we in 2020?

Maatwerk is de standaard.

In 2020 is Kijk Op Praktijk digitaal volledig ingevoerd. Dit betekent dat er voor zowel de praktijkvakken als de theorievakken binnen een digitaal platform een verbinding is gelegd met het individuele ontwikkelingsplan (IOP), het portfolio en de stage. Betekenisvol leren krijgt inhoud, in leerjaar 1 t/m 3 binnen de school en in de vervolgjaren vooral binnen de bedrijven. De beroepskeuze van de leerling is de rode draad door het leerproces. Ouder(s)/verzorger(s) worden nadrukkelijk betrokken. Alle docenten zijn geschoold in hun veranderende rol van docent in de richting van coach.

Werkgevers en de gemeente Almelo zijn nog meer betrokken bij PRO. De vraag van de arbeidsmarkt en de populatie van de school bepalen mede het onderwijsaanbod.

Waar stonden we in 2016?
Waar stonden we in januari 2017?
Waar stonden we in juli 2017?
Waar stonden we eind schooljaar 2017/2018?
 

Waar staan we in april 2019?

(a) Van structuur centraal naar leerling centraal.
Op alle vestigingen van Het Erasmus wordt gewerkt aan het leveren van maatwerk voor leerlingen. Er wordt geëxperimenteerd met flexibelere manieren van roosteren en een andere invulling van lessen. Zoals reeds beschreven onder ‘Ambitie 1: Uitdagend onderwijs voor elke leerling’ van het Sectorakkoord VO in paragraaf 1.3 is de Doelendag op het PRO een goede uitwerking van leerling centraal onderwijs. Leervragen aansluitend bij de werknemersvaardigheden vormen het startpunt voor de inrichting van het onderwijs bestaande uit coachmomenten en workshops.

(b) Ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
Een belangrijk middel om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces is het voeren van gesprekken tussen leerlingen, docent/ mentor en ouder(s)/verzorger(s). Deze LOS-gesprekken (Leerling- ouder- school) krijgen steeds meer vorm.

Binnen het PRO hebben ook in 2018 portfoliogesprekken plaatsgevonden tussen de leerling, zijn ouder(s)/verzorger(s) en de mentor. Leerlingen vinden dit moeilijk, omdat van hen een open en leidende rol wordt verwacht. De opkomst bij deze gesprekken is verbeterd hetgeen lijkt op een groeiende betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s). De wijze waarop zij worden uitgenodigd, blijft een punt van aandacht.

(c) Een persoonlijke invulling van het onderwijsleerproces voor elke leerling.
Op alle vestigingen van Het Erasmus wordt gewerkt aan het leveren van maatwerk voor leerlingen. Dit krijgt vorm door leerlingen meer keuze te geven in vakken, werktijden, begeleiding alsmede verdieping, verbreding en versnelling van de voorgeschreven stof. Leerlingen op Het Erasmus kunnen kiezen uit verschillende stromingen op het gebied van kunst, sport, Technasium en ondernemerschap. Op deze manier sluiten een deel van de lessen direct aan op persoonlijke interesses of talenten.

Door het leerproces op de Doelendag op het PRO te starten vanuit een persoonlijke leervraag, wordt er voor elke leerling gestreefd naar een zoveel mogelijk persoonlijke invulling van het onderwijsleerproces. Met de onderwerpen van de workshops sluiten waar mogelijk aan bij de interessegebieden van de leerling. De mate waarin dit lukt, verschilt. Ook wordt in Fase 3 (leerjaar 4, 5 en 6) aan de hand van het uitstroomprofiel van de leerlingen gekeken naar het aantal lesblokken theorie dat de leerling volgt. Een leerling die uitstroomt naar werk, zal meer praktijklessen volgen dan theorie. Bij een leerling die uitstroomt naar doorleren (ROC) zal de focus meer op theorie gelegd worden.

(d) Van oordelen naar evalueren (formatief).
Door de nadruk minder op scores en momentopnames te leggen, maar meer op het leerproces zelf worden leerlingen meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit feed up (waar ga ik naar toe), feed back (waar sta ik nu) en feed forward (hoe gaan we nu verder).

De coaching gesprekken die structureel onderdeel zijn van elke Doelendag op het PRO, hebben een formatief karakter. Naast een vooruitblik bij de start van de dag wordt na afloop ook teruggeblikt en gekeken wat de volgende stap kan zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zelf-ontwikkeld Leerdoelformulier.

(e) Aansluiten bij ‘buiten de school’ (maatschappij, vervolgopleidingen, werkveld, enzovoort)
Het Erasmus wil verbinding maken met de omgeving door de samenleving meer in de school te brengen en leerlingen meer in de samenleving te laten leren. Voor alle leerlingen zijn er gedurende het schooljaar diverse activiteiten en projecten in samenwerking met maatschappelijke organisaties, andere onderwijsinstellingen of bedrijven.

Behalve het eerder genoemde PRO-ROC traject (zie paragraaf 1.3 - Ambitie 4: Partnerschap met de regio) lopen leerlingen in Fase 3 van het PRO stage buiten de school. De invulling van de stage sluit aan bij het uitstroomprofiel van de leerling. Daarnaast vinden er binnen Groen veel activiteiten buiten de school plaats, zoals het verzorgen van de schooltuin en tuinen van buren (onderdeel van Projectweek ‘Help de buurt’). Ook worden veel boodschappen voor praktijkvakken door de leerlingen gedaan. Binnen Detailhandel en logistiek hebben in 2018 werkbezoeken aan verschillende bedrijven plaatsgevonden.

(f) Ontwikkeling van een toekomstperspectief bij onze leerlingen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) richt zich op het begeleiden van leerlingen bij hun keuzes en de ontwikkeling van vaardigheden die zij nodig hebben bij hun vervolgstappen. Het Erasmus zet daarnaast in op een goede afstemming en samenwerking met vervolgonderwijs en bedrijven.

De Doelendag waarin werknemersvaardigheden centraal staan, de stages, maar ook het PRO-ROC traject zijn activiteiten die binnen het PRO worden verzorgd vanuit het oogpunt van LOB. Leerlingen krijgen hiermee inzicht in wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.
 

Onderwijskwaliteit


Waar staan we in 2020?

Het Erasmus levert wendbare, weerbare, zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen.

Leeropbrengsten
De kern van het docentschap is het arrangeren van de best mogelijke condities voor leerlingen om te leren en hun talenten te ontwikkelen. De kwaliteit van docenten staat aan de basis van een stimulerend leerklimaat en daarmee aan goede leeropbrengsten. Erasmus-docenten zijn ontwikkelingsgericht en geven ruimte aan leerlingen. Op het Praktijkonderwijs laten uitstroomgegevens een opwaartse lijn zien ten aanzien van onze opdracht leerlingen toe te leiden naar werk. Hierin moet wel de invloed van de conjunctuur worden meegenomen.

Succes in vervolgstappen
Erasmus-leerlingen zijn betrokken, ondernemend en nieuwsgierig, met andere woorden zij beheersen vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.  Zij hebben zichzelf goed leren kennen en geleerd keuzes te maken.

Welbevinden
Leerlingen voelen zich veilig en uitgedaagd op Het Erasmus. De cijfers voor tevredenheid en veiligheid liggen boven het landelijk gemiddelde.

Waar stonden we in 2016?
Waar stonden we in januari 2017?
Waar stonden we in juli 2017?
Waar staan we eind schooljaar 2017/2018?


Waar staan we in april 2019?

Leerlingen van het praktijkonderwijs doen geen centraal examen. De resultaten van praktijkscholen zijn daarom beperkt meetbaar. Uitstroomgegevens geven een indicatie. Vanuit het praktijkonderwijs stroomt de meerderheid door binnen het onderwijs (vaak naar een mbo-opleiding). Dat geldt ook voor leerlingen van Het Erasmus PRO. Wel kan gekeken worden naar de behaalde diploma’s en certificaten. Met betrekking tot de branchecertificaten scoort het PRO van Het Erasmus boven het landelijk gemiddelde. Er werden branchecertificaten gehaald voor dienstverlening en zorg, bouwen/wonen/onderhoud, verkoop/retail, horeca/voedingsindustrie en installatie- en constructietechniek. Behalve deze certificaten en diploma’s worden ook lessen VCA-basis, Heftruck en Trekker rijbewijs aangeboden. Ook hier worden elk jaar leerlingen in gediplomeerd, zodat zij meer kans maken op de arbeidsmarkt. Het gaat hier om een praktisch diploma op niveau 1.

Leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan hebben laten zien dat ze in staat zijn om door te stromen naar vervolgonderwijs, komen in een speciaal hiervoor ontwikkeld leertraject. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst met het ROC van Twente gesloten.

Het Erasmus PRO wil een veilige school zijn waar de leerlingen graag naar toe gaan. Het welzijn van leerlingen wordt vaker gemonitord om op tijd te kunnen ingrijpen bij gevoelens van onveiligheid.
 

Organisatie


Waar staan we in 2020?

Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), gebouw en rooster. Samen leren, samenwerken en afstemmen staat centraal.

De keuzes van de leerlingen en het aansluiten bij persoonlijke leervoorkeuren en interesses zijn leidend voor de inrichting en organisatie van het onderwijs.

Waar stonden we in 2016?
Waar stonden we in januari 2017?
Waar stonden we in juli 2017?
Waar staan we eind schooljaar 2017/2018?


Waar staan we in april 2019?

Het Erasmus gaat vanaf 2019 werken met twee directeuren, een directeur MAVO/HAVO/VWO en een directeur Beroepsonderwijs waaronder zowel VMBO, PRO als ISK gaan vallen. De nieuwe directeur Beroepsonderwijs is gestart in maart 2019.

Uit de onderwijskundige visie van Het Erasmus volgt dat maatwerk de standaard die bij elke leerling gerealiseerd moet gaan worden voor zowel het onderwijs als de mogelijke ondersteuningsbehoeften. De begeleiding van elke leerling vindt zoveel mogelijk plaats in de klas. Docenten en mentoren begeleiden een leerling in klassenverband, waarbij de leerling binnen dat verband zo goed mogelijk op maat wordt ondersteund. Hiermee ligt de verantwoordelijkheid van de begeleiding van leerlingen dus bij het team. Wanneer blijkt dat het team hulp of expertise nodig heeft voor deze ondersteuning, stellen zij een ondersteuningsvraag aan het Ondersteuningsteam. Al dan niet met expertise uit het SWV 23-01 VO en/of externe partners zullen een of enkele medewerkers van het Ondersteuningsteam de docenten in het team gericht gaan ondersteunen bij de begeleiding van de betreffende leerling en meedenken over passende oplossingen. Om dit te kunnen realiseren wordt toegewerkt naar een centrale aansturing van een Erasmusbreed ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit pedagogisch begeleiders (PlusPunten), leerlingbegeleiders, remedial teachers, een veiligheidscoördinator en docenten met zorgtaken van de verschillende vestigingen. Daarnaast is een belangrijke opdracht het ontwikkelen van een Erasmusbrede ondersteuningsvoorziening. Dit zal uitgevoerd worden in 2019.