Contact met ouder(s) en/of verzorger(s)

Een goed contact tussen ouder(s), verzorger(s) en school is belangrijk.

Daarom proberen wij ouder(s) en/of verzorger(s) zo goed mogelijk informeren over wat er op school gebeurt. Wij hopen dat de ouder(s) en/of verzorger(s) ons ook informeren over bijzondere omstandigheden thuis. Een goede verstandhouding tussen ouder(s), verzorger(s) en schoolmedewerkers is namelijk de beste basis voor een goede begeleiding thuis en op school. • Schoolgids - Ieder jaar ontvangen ouder(s) en/of verzorger(s) een schoolgids met daarin veel relevante informatie. Complete informatie vindt u in de schoolgids online (zie in de balk boven aan de pagina/homepage)
 • Erasmus Nieuwsbrief - Voor elke schoolvakantie ontvangt u de Erasmus Nieuwsbrief. Via deze weg wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen onze school. 


 • Brieven - Voor specifieke zaken sturen wij de ouder(s) en/of verzorger(s) van onze leerlingen een brief. 


 • Rapporten - 
Iedere leerling ontvangt twee keer per jaar een rapport. 


 • Algemene ouderavonden - 
Aan het begin van het schooljaar nodigen wij de ouder(s) en/of verzorger(s) en de nieuwe leerlingen uit. Op deze wijze maken ze kennis met de mentor en krijgen ze veel informatie over het nieuwe schooljaar. In de maand maart organiseert de oudergeleding van de deelraad ook een algemene avond voor ouder(s) en/of verzorger(s).


 • Portfoliogesprekken
 - Twee keer per jaar nodigt elke leerling de ouder(s) en/of verzorger(s) uit voor een portfoliogesprek om zijn/haar vorderingen te bespreken met de mentor en eventueel de praktijkdocent.


 • Huisbezoeken - 
De mentor van uw zoon/dochter komt op huisbezoek indien wenselijk/noodzakelijk.


 • Gesprekken
 - Al onze medewerkers staan u graag te woord, zowel tijdens als na schooltijd. Wanneer u een gesprek wilt met een mentor, afdelingscoördinator, leerlingbegeleider of locatieleider, dan is het aan te raden een telefonische afspraak te maken via de administratie van de vestiging of het algemene telefoonnummer 0546 480 800. 
 • Ouderraad (OR)
 - Praktijkonderwijs kent geen aparte ouderraad. Een aantal ouder(s) en/of verzorger(s) maakt als zodanig deel uit van de deelraad.
 • 

Deelraad Praktijkonderwijs - 
De deelraden van de verschillende vestigingen hebben het recht om het management van praktijkonderwijs te adviseren over vestigingsspecifieke aangelegenheden. Daarnaast wordt voor sommige plannen en/of projecten hun instemming gevraagd.

 Als u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met de deelraad.
 • Informatie aan gescheiden ouder(s) en/of verzorger(s)
 - Wanneer ouder(s) en/of verzorger(s) gescheiden zijn wordt de informatie in principe gezonden aan de ouder bij wie het kind woont. Op schriftelijk verzoek verstrekt de school dezelfde informatie ook aan de andere ouder en/of verzorger, tenzij het belang van het kind hierdoor wordt geschaad. 


 • Klachten
 - Soms gebeuren er dingen op school die volgens de ouder(s) en/of verzorger(s) niet wenselijk zijn. Wij hopen dat u ons daarvan op de hoogte stelt en verzoeken u vriendelijk om allereerst met de mentor van uw kind het probleem te bespreken. Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot de afdelingscoördinator. Indien het probleem dan nog niet is opgelost, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon inzake de klachtenregeling.
 • De klachtenregeling ligt ter inzage op de administratie van de school.


 • Voor klachten inzake geweld en/of seksuele intimidatie kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het Erasmus PRO, mevrouw I. Rampen of de heer R. Boerrigter of via 0546 480 800 en/of met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van Onderwijs via 0900 1113 111.