Begeleiding en zorg

Begeleiding en zorg is geïntegreerd in het onderwijs.

Om leerlingen onderwijs op maat te kunnen bieden, wordt gewerkt met een individueel ontwikkelingsplan en een daarvan afgeleid handelingsplan. Daarnaast heeft elke leerling een portfolio, waarin de vorderingen en resultaten staan.

Ontwikkelingsplan


Uitgangspunt voor het handelen in de school is het ontwikkelingsplan van de leerling. De mentor stelt, in samenwerking met de orthopedagoog en de afdelingsleider, aan de hand van uitslagen van testen en het onderwijskundige rapport, een ontwikkelingsplan op voor iedere individuele leerling. Ouder(s) en/of verzorger(s) worden hierbij betrokken. In overleg met ouder(s) en/of verzorger(s) wordt het ontwikkelingsplan jaarlijks geëvalueerd en als dat nodig is bijgesteld.

Handelingsplan/coaching gesprek


Het handelingsplan is de rode draad voor het handelen van de mentor en docenten. Hierin staat welke vormen van begeleiding en onderwijs aan de leerling geboden moet worden. De mentor stelt, in samenspraak met de leerling, aan het begin van het schooljaar een handelingsplan op. Aan de hand van dit handelingsplan wordt het lesprogramma voor de leerling samengesteld.

Portfolio


Elke leerling op het Praktijkonderwijs heeft een portfolio, hierin worden de vorderingen en resultaten van alle vakken verzameld en bijgehouden. Twee maal per jaar nodigt de leerling de ouder(s) en/of verzorger(s) uit voor een portfoliogesprek. De leerling laat de ouder(s) en/of verzorger(s) de leer/werkresultaten zien en het toekomstige traject wordt besproken. De ouder(s) en/of verzorger(s) ontvangen hiervan een portfoliorapportage.