Vacatures bij Het Erasmus

 

 

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap in Almelo. De school biedt op drie vestigingen alle vormen van voortgezet onderwijs aan: Praktijkonderwijs (PRO), VMBO-b, VMBO-k, VMBO-t, HAVO, VWO en Gymnasium. De school wordt bezocht door ongeveer 2200 leerlingen. Naast de onderwijsvestigingen kent Het Erasmus een Centraal Bureau. De medewerkers van het Centraal Bureau ondersteunen en adviseren het College van Bestuur en de vestigingen.

Ons motto ‘Laat zien wat je kunt’, geldt voor onze leerlingen maar zeker ook voor onze docenten. Actieve kennisontwikkeling wordt volop gestimuleerd. Zo ontwikkelen wij onze eigen lesmethodes. In onze visie gaan talentontwikkeling en zelfontwikkeling hand in hand. Het Erasmus daagt leerlingen uit in de lessen en daarbuiten. Het Erasmus is een vernieuwende, vooruitstrevende school. Naast het reguliere onderwijs bieden wij diverse stromingen, zoals Technasium, Kunststroom en HAVO Businessschool op onze vestiging HAVO/VWO en de Sportstroom, MAVO Plus, Techniek&Designstroom, Kunst&Cultuurstroom en de Vakkencarrousel op het VMBO om de leerlingen te prikkelen.

VACATURES OP HET ERASMUS HAVO / VWO:

Onze school is volop in ontwikkeling en beweging; van alle collegae wordt een flexibele houding en actieve bijdrage verwacht bij de onderwijsontwikkelingen en uitwerking van de visie. We zoeken dan ook ambitieuze en inspirerende collegae, die samen met ons vorm en inhoud willen geven aan onderstaande onderwijsvisie.

Aangegeven omvang is bij benadering, ingangsdatum vanaf uiterlijk komend schooljaar:

- Aardrijkskunde, 1e grds, ca. 0,8 fte

- M&O, 1e grds, ca. 0,8 fte (belangstellenden met een 1e grds EC bevoegdheid worden ook uitgenodigd te solliciteren)

- Engels, 2e grds, ca. 0,7 fte

- Frans, 1e grds, ca. 0,6 fte + ca. 0,1 fte op tijdelijke vervangingsbasis (2e grds bevoegden Fa worden ook uitgenodigd te solliciteren)

- Geschiedenis, 2e grds, ca. 0,6 fte (ouderschapsverlof- / zwangerschapsverlofvervanging)

- Natech, 2e grds, ca. 0,8 fte op tijdelijke vervangingsbasis

- Scheikunde, 1e grds, ca. 0,8 fte

- Natuurkunde, 1e grd, ca 0,8 fte

- Wiskunde, 2e grds, ca. 0,6 fte

en een TOA (technische onderwijsassistent) natuurkunde, werktijdfactor 0,7, functieschaal (FUWA-VO) 6

Belangstellenden wordt verzocht te reageren voor DONDERDAG 17 mei; stuur een beknopte sollicitatiebrief, met als bijlage een plan van aanpak hoe de onderwijsvisie van Het Erasmus tot uitdrukking komt in jouw manier van werken en een uitgebreid CV naar s.hilgerink@het-erasmus.nl. We kijken met belangstelling uit naar je reactie.

Het Erasmus voert een actief beleid inzake de functiemix.

De volgende uitgangspunten zijn richtinggevend voor het onderwijs op Het Erasmus:

Visie:

Het ontdekken en optimaal ontwikkelen van de (on)mogelijkheden van onze leerlingen.

- Optimaal = op de beste manier

- Ontwikkelen = tot volle wasdom komen, vormen

- Ontdekken van (on)mogelijkheden betekent dat je er achter komt waar je talenten liggen, maar ook je onvermogens. M.a.w. waar ben ik goed in en waar ben ik minder goed in? Deze ga je op de best passende manier ontwikkelen. Excelleren, maar ook ‘wat moet dat moet’.

Doelen vanuit het strategisch beleid zijn:

- Leerling centraal leren: Maatwerk is de standaard.

  1. We werken vanuit een growth mindset: er worden afspraken gemaakt over de wenselijke ontwikkeling van een leerling op basis van resultaten en competenties van een leerling. Leerlingen kunnen keuzes maken in hun eigen leerproces.
  2. HAVO en VWO hebben een duidelijk eigen profiel dat past bij de behoefte van de specifieke doelgroep leerlingen. De kwaliteitscriteria zoals beschreven in de formats van de Erasmusles en excellente Erasmusles, zijn duidelijk zichtbaar in de onderwijspraktijk. De toepassing van ICT in het curriculum is gemeengoed en maakt differentiatie en maatwerk mogelijk.

- Onderwijskwaliteit: Het Erasmus levert wendbare, weerbare en zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen.

- Organisatie: Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), gebouw en rooster. Samen leren, samenwerken en afstemmen staat centraal.

Kernwaarden vanuit het vestigingsbeleidsplan:

- Kwalificatie, socialisatie, personificatie

- Positief pedagogisch klimaat: ‘kleinschalig en veilig’

- Recht doen aan verschillen / maatwerk

- Verbinding