Visie en missie

Visie

Het gaat in onze school om leerlingen.
Wij willen uit onze leerlingen het beste halen, wat erin zit. Daarbij gaat het niet alleen om het behalen van het diploma. Belangrijk is, dat wij onze leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, mondige burgers met verantwoordelijkheidsgevoel, die in staat zijn gefundeerde keuzes te maken.

Het Erasmus is een school voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat in de school verdraagzaamheid een kernwaarde is. Respect voor de overtuiging en opvattingen van anderen is vanzelfsprekend en ook  voorwaarde voor het goed kunnen functioneren in een maatschappij met een grote diversiteit op cultureel, religieus en politiek gebied.

Wij willen ieder kind de mogelijkheid bieden zijn talenten maximaal tot ontplooiing te laten komen.

Missie

Onze missie kan verwoord worden in enkele aandachtspunten:

  • De leerling centraal stellen: intellectuele vorming, creativiteit en sportiviteit maken deel uit van de dagelijkse gang van zaken.
  • Persoonlijke begeleiding bieden: we helpen onze leerlingen hun capaciteiten te ontdekken en verantwoorde keuzes te maken. Het Erasmus beschikt over de mogelijkheden de leerlingen de begeleiding en zorg te bieden, die nodig zijn om ieders unieke talenten te ontwikkelen.
  • Een veilige leeromgeving creëren: wij verwachten hiervan een stimulerende invloed. Op Het Erasmus heerst een cultuur van openheid. We vinden een sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt en zich maximaal kan ontplooien, belangrijk.

Cognitieve ontwikkeling is belangrijk, maar het gaat om meer dan kennis alleen. Ook de ontwikkeling van sociale, mentale en fysieke vaardigheden moet de ruimte krijgen.