Onderwijskwaliteit

Het Erasmus levert wendbare, weerbare, zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen.


Bij Het Erasmus staat een brede visie op onderwijskwaliteit centraal.

Deze brede definitie heeft betrekking op:
(1) Leeropbrengsten
(2) Succes in vervolgstappen (LOB en Burgerschap)
(3) Welbevinden

Goed onderwijs is zoveel meer dan een verzameling cijfers die opbrengsten weergeven. Toch is het eerste bestaansrecht van een school gelegen in het kwalificerende karakter van het aangeboden onderwijs. Wij zijn het toegangsportaal tot het vervolgonderwijs of een aanloop naar werk. Om aan die opdracht te voldoen en leerlingen het perspectief te bieden dat zij verdienen om hun talenten verder te kunnen ontwikkelen, zorgen we ervoor dat onze basiskwaliteit op orde is. In het nieuwe onderwijsresultatenmodel van de Inspectie zijn niet alleen normen voor voldoende geformuleerd, maar ook voor goed. Dat betekent voor ons dat we in ruime mate willen  voldoen aan de eisen die de Inspectie stelt, maar ook dat lessen voldoen aan de door onszelf geformuleerde kaders. Wij willen onze leerlingen een stimulerend leerklimaat bieden en hen zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende stap in hun (onderwijs)carrière. Voor alle leerlingen binnen alle niveaus geldt dat zij moeten leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Onderwijs bereidt voor op volwassenheid waarin zowel plaats is voor persoonlijk presteren als voor zaken als respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen hun schooltijd ervaren als een verrijking van hun leven: “welkom in de leukste tijd van je leven”.

Wilt u weten waar we begin 2016 stonden ten aanzien van deze drie punten? Klik hier
Wilt u weten waar we in 2020 van plan zijn te staan? Klik hier.

Van ambitie naar realisatie
Om tot realisatie van de ambities te komen is het nodig om een aantal ontwikkelingen in gang te zetten:
- De kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen van personeelsleden moet verbeterd worden door enerzijds ‘training on the job’, met eigen deskundigen in een eigen infrastructuur en anderzijds externe ontwikkeling. Docentontwerpteams staan aan de basis van het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken.
- Er moet worden nagedacht over een basiscurriculum en leergebieden. De kwaliteit van het aanbod wordt versterkt door vakken in samenhang en in een betekenisvolle context te plaatsen en door het onderwijsaanbod ook in termen van vaardigheden te definiëren.
- Toetsing wordt naast beoordelingsinstrument ook steeds meer ingezet als assessment-tool.
- Er wordt een gedeelde visie op sociale veiligheid ontwikkeld en gewerkt aan een sociaal veilige school voor zowel leerlingen als personeel.