Leerling centraal leren

Maatwerk is de standaard


De ingezette lijn van maatwerk voor alle leerlingen zal in de komende jaren verder worden doorgezet en vervolmaakt. Leren en onderwijzen door docenten én leerlingen moet meer tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk worden. De inzet van ICT is hiervoor voorwaardelijk en leren van en met elkaar zal centraal komen te staan. Het gaat daarbij over de relatie docent-leerling, leerling-leerling en collega-collega.

De leerling is dus eigenaar van zijn/haar eigen leerproces. Wat betekent dit?
- Individuele leerplannen in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan op de kortere en langere termijn, waarbij de mentor als coach optreedt.
- Betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) = gedeelde verantwoordelijkheid voor het leerproces
- Gesprekken tussen leerling - ouder/verzorger - mentor/ docent over het leerproces in plaats van alleen over vakinhouden en resultaten.

Leerling centraal leren heeft consequenties voor de leeromgeving waarbij ICT ondersteunend is, de leerprocessen, de leerinhoud en de toetsing. Ook vraagt het een andere inzet van personeelsbeleid, scholingsbeleid en leermiddelenbeleid.

Wilt u weten waar we in 2016 stonden? Klik hier.
Wilt u weten waar we in 2020 van plan zijn te staan? Klik hier.
 

Van ambitie naar realisatie

Aan de hand van de visie is gewerkt aan een onderwijskundige invulling van de term maatwerk op strategisch niveau. Wij verstaan daaronder:

het ontdekken en optimaal ontwikkelen van de (on)mogelijkheden van onze leerlingen.

- optimaal = op de beste manier

- ontwikkelen = tot volle wasdom komen, vormen

- ontdekken van (on)mogelijkheden betekent dat je er achter komt waar je talenten liggen, maar ook je onvermogens. Met andere woorden waar ben ik goed in en waar ben ik minder goed in? Deze ga je op de best passende manier ontwikkelen. Excelleren, maar ook ‘wat moet dat moet’.
 

Hierbij horen de volgende zes tactische onderwijskundige uitgangspunten waarmee betekenis wordt gegeven aan de eigen definitie van goed onderwijs van Het Erasmus:
(a) Van structuur centraal naar leerling centraal.
(b) Ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
(c) Een persoonlijke invulling van het onderwijsleerproces voor elke leerling.
(d) Van oordelen naar evalueren (formatief).
(e) Aansluiten bij ‘buiten de school’ (maatschappij, vervolgopleidingen, werkveld, enzovoort).
(f) Ontwikkeling van een toekomstperspectief bij onze leerlingen.
 

Het strategisch beleid staat in het teken van een omslag van een structuurgerichte naar een leerlinggerichte aanpak. Uitgangspunt is gezamenlijke ontwikkeling: wat was succesvol en wat willen we delen? Tot 2020 richten wij ons op drie overkoepelende ambities die gelden voor al onze vestigingen: Leerling centraal leren, Onderwijskwaliteit en Organisatie. Deze drie ambities worden verder ingevuld op vestigingsniveau.