Het Erasmus Strategisch Beleidsplan 2016-2020Vol trots presenteren wij u ons Strategisch beleidsplan (SBP) 2016-2020. Dit Strategisch Beleidsplan is een dynamisch document, dat steeds zal worden aangevuld met de laatste ontwikkelingen. Daarom is dit SBP geen plan op papier, maar een onderdeel van onze website. Via de site van Het Erasmus houden we alle betrokkenen op de hoogte van de resultaten die we bereiken. Op de pagina’s van de vestigingen kunt u de actuele stand van zaken en de groei en ontwikkeling van de vestiging volgen. Er staan drie thema’s centraal: Leerling centraal leren, Onderwijskwaliteit en Organisatie. Met onderstaande iconen wordt aangegeven over welk thema het gaat, waarbij het vierkante icoon staat voor het uitgangspunt en het ronde icoon voor de ontwikkeling.


Leerling
Centraal
Leren
Onderwijs-
kwaliteit
Organisatie


2020
Op Het Erasmus is maatwerk de standaard. Het Erasmus levert wendbare, weerbare, zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen. Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), samenwerken en afstemmen staan centraal.


De belangrijkste doelstelling van het vorige strategisch beleidsplan was het realiseren van onderwijs op het voor leerlingen hoogst haalbare niveau en passend bij hun talenten en persoonlijke ontwikkeling.  In de afgelopen jaren zijn hierin grote stappen gemaakt. De diverse stromen zoals de sportstroom, het Vakcollege, Business school, het Technasium en de Maatschappij/ Cultuurstroom voorzien duidelijk in een behoefte. De inzet van persoonlijke devices in de ICT-accentklassen op onze VMBO- en HAVO/VWO-vestiging en bij de praktijkvakken op onze vestiging PRO (Praktijkonderwijs) krijgt steeds meer vorm. Op de vestiging HAVO-VWO is het Studium gerealiseerd waardoor docenten en leerlingen een plek hebben om zelfstandig en samen leren en samenwerken vorm te geven. Het Erasmus VMBO heeft samen met Het Noordik het onderwijsconcept voor de Almelose VMBO aanpak (AVA) ontwikkeld. Binnen dit concept staat het leerproces van de praktische georiënteerde leerling centraal. Met ingang van schooljaar 2015-2016 wordt het concept verder doorontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten van beide scholen. Het Praktijkonderwijs is landelijk voorloper met de digitalisering van de door haarzelf ontwikkelde methode Kijk op Praktijk. Door deze gepersonaliseerde leermethode krijgen de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden en kan de docent de leerlingen persoonlijker, gerichter en uitgebreider ondersteunen.

In 2015 is gestart met de ontwikkeling van dit nieuwe Strategisch Beleidsplan. We hebben gekeken naar wat er bereikt is in de afgelopen planperiode en een brede discussie op gang gebracht over de koers voor de komende jaren. Hoe moet onze school er uit zien in 2020? Het SBP 2010-2015 richtte zich met name op de randvoorwaarden, te weten processen, financiën en gebouwen. We kunnen concluderen dat de randvoorwaarden in 2016 op orde zijn. Het SBP 2016-2020 legt de focus op onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit. Doel is om maatwerk te leveren voor al onze leerlingen.

Wilt u meer lezen over de stand van zaken zoals deze begin 2016 was? Klik hier.

We streven ernaar dat onze kernwaarden door alle medewerkers van Het Erasmus worden nageleefd en uitgedragen. Daarom vormen ze de basis voor ons strategisch beleid. Het Erasmus kent de volgende drie kernwaarden:
1. Het Erasmus is nadrukkelijk een openbare scholengemeenschap.
2. Dit betekent dat gezamenlijkheid een groot goed is, waarbinnen ruimte is voor het individuele.
3. Daarom is het belangrijk om kansen te scheppen voor individuele ontplooiing.

 

Een nadere toelichting op onze kernwaarden gewenst? Klik hier.

De komende vijf jaar richten wij ons op de drie thema’s die gelden voor al onze vestigingen.


Het gaat om de richting van verandering. Deze drie thema’s zullen verder ingevuld worden op vestigingsniveau in de vestigingsbeleidsplannen. Het vestigingsbeleidsplan geeft de snelheid en specifieke invulling per vestiging weer.

Wilt u weten hoe onze vestiging HAVO/VWO invulling geeft aan het SBP 2016-2020? Klik hier.
Wilt u weten hoe onze vestiging VMBO invulling geeft aan het SBP 2016-2020? Klik hier.
Wilt u weten hoe onze vestiging PRO invulling geeft aan het SBP 2016-2020? Klik hier.

Op de pagina’s van de vestigingen kunt u de actuele stand van zaken en onze groei en ontwikkeling volgen.