Ouderraad

Via deze site willen we zichtbaar en toegankelijk voor u zijn.

Het Erasmus heeft voor de vestigingen VMBO en MAVO/HAVO/VWO een ouderraad die een brug vormt tussen het onderwijs op Het Erasmus en ouder(s) en/of verzorger(s). De ouderraad heeft een adviserende functie.

De ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

  • mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school
  • feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
  • de school te adviseren (gevraagd of ongevraagd)
  • onderzoek onder ouder(s)/verzorger(s) organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, social media, pesten, de koers van de school)
  • meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten)

Sinds enige jaren bestaan er de zogenaamde ‘ouderklankbordgroepen’ waarin leden van de directie en ouder(s) en/of verzorger(s) twee keer per jaar met elkaar praten over de gang van zaken op school. De ouderraad is hierin ook vertegenwoordigd.

Daarnaast willen wij u vragen om deel te nemen aan het ouderraadpanel. U, als ouder(s) en/ of verzorger(s), kunt zich aanmelden om vier keer per jaar een enquête in te vullen.

De ouderraad vergadert ongeveer eenmaal per maand; in principe op maandagavond. Deze vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, met andere woorden: u bent van harte welkom om één of meerdere van deze vergaderingen bij te wonen. Het is wel handig als u zich van te voren aanmeldt, (via ouderraad@het-erasmus.nl) zodat wij u de vergaderstukken kunnen toesturen of ruimte op de agenda kunnen reserveren voor uw inbreng.

Elk jaar is er de algemene ouderavond. Op deze avond worden er algemene zaken besproken en wordt er financiële verantwoording afgelegd. Ook de begroting voor het komend schooljaar komt daar aan de orde. Verder worden er, indien nodig, nieuwe leden voor de ouderraad gekozen.

Hebt u vragen, op- of aanmerkingen dan kunt u daarmee altijd bij ons terecht. Wij zijn er tenslotte ook in uw belang en staan open voor suggesties. De ouderraad is te bereiken via ouderraad@het-erasmus.nl