Bestuur

Het Erasmus wordt bestuurd door een College van Bestuur. De heer Hans Weustenraad is voorzitter College van Bestuur.

De kerntaak van het College van Bestuur van Het Erasmus is tweeledig:

  • verantwoordelijkheid nemen voor en verantwoording afleggen over genomen besluiten
  • de onderwijskundige professionals in staat stellen hun vak uit te oefenen.

Hierop richten wij onze organisatie in. Er is voor gekozen bestuur en intern toezicht gescheiden onder te brengen bij respectievelijk een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Door toepassing van dit organisatiemodel zijn de verantwoordelijkheden binnen het management en de verschillende rollen van bestuur en toezicht helder.

Verantwoordelijkheden worden op Het Erasmus zo laag mogelijk in de organisatie gelegd om mensen in staat te stellen te doen wat nodig is om de afzonderlijke vestigingen tot bloei te laten komen. Uiteraard zijn er kaders en spelregels om de samenhang binnen Het Erasmus te bewaken en om elkaar te versterken.

Met ons organisatiemodel spelen we tevens in op het overheidsbeleid om bestuur en intern toezicht scherper van elkaar te onderscheiden. Sinds mei 2007 krijgt dit model vorm en inhoud. Eén van de belangrijkste pijlers hiervan is een effectieve en efficiënte Planning- & Controlcyclus (P&C-cyclus), waarin de diverse beleidsterreinen als onderwijs, personeel, arbo, organisatie, facilitair en huisvesting, ICT en financiën zijn geïntegreerd.

Voor de resultaten verantwoorden wij ons. Hierbij zoeken wij de dialoog met onze belanghebbenden. Zo kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) én leerlingen van hun medezeggenschapsrecht gebruik maken en meepraten over het beleid ten aanzien van onderwijs en begeleiding.

Transparantie, respect en vertrouwen zijn sleutelbegrippen op Het Erasmus.