Organisatie

De Stichting OSG Erasmus is een brede, openbare scholengemeenschap voor Praktijkonderwijs (PRO), VMBO, MAVO, HAVO, VWO en Gymnasium te Almelo.

Daarnaast heeft Het Erasmus een Internationale Schakelklas voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen.

Sinds 1 mei 2007 kent de stichting een bestuursmodel van een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB vormt het bevoegd gezag van de scholengemeenschap. De RvT is het intern toezichthoudend orgaan van de school.

De drie vestigingen worden geleid door een vestigingsdirecteur, ondersteund door een managementteam bestaande uit afdelingscoördinatoren/-teamleiders en bij het VMBO eveneens door een adjunct-vestigingsdirecteur.

Het Centraal Bureau wordt geleid door het hoofd bedrijfsvoering en beheer. Het Centraal Bureau ondersteunt de drie vestigingen alsmede het CvB.

 


 

Klik hier voor meer informatie over het College van Bestuur van Het Erasmus.

Klik hier voor meer informatie over de schoolleiding.

Klik hier voor meer informatie over de Raad van Toezicht.

Klik hier voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad.

Klik hier voor meer informatie over de Ouderraad.

Klik hier voor meer informatie over de Ouderklankbordgroepen.