Organisatie

De Stichting OSG Erasmus is een brede, openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs (pro), vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium te Almelo.

Daarnaast heeft Het Erasmus een Internationale schakelklas voor leerlingen die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen.

Sinds 1 mei 2007 kent de stichting een bestuursmodel van een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het CvB vormt het bevoegd gezag van de scholengemeenschap. De RvT is het intern toezichthoudend orgaan van de school.

Het Erasmus heeft een directeur mavo/havo/vwo en een directeur beroepsonderwijs (vmbo, isk en pro). Beide directeuren worden ondersteund door een managementteam bestaande uit teamleiders.

Het Centraal Bureau wordt geleid door het hoofd bedrijfsvoering en beheer. Het Centraal Bureau ondersteunt de twee sectoren alsmede het CvB.

 


 

Klik hier voor meer informatie over het College van Bestuur van Het Erasmus.

Klik hier voor meer informatie over de schoolleiding.

Klik hier voor meer informatie over de Raad van Toezicht.

Klik hier voor meer informatie over de Medezeggenschapsraad.

Klik hier voor meer informatie over de Ouderraad.

Klik hier voor meer informatie over de Ouderklankbordgroepen.

Klik hier voor de statuten van Het Erasmus.

Klik hier voor het bestuursreglement van Het Erasmus.