leerling centraal leren


     Maatwerk is de standaard


De ingezette lijn van maatwerk voor alle leerlingen zal in de komende jaren verder worden doorgezet en vervolmaakt. Leren en onderwijzen door docenten én leerlingen moet meer tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk worden. De inzet van ICT is hiervoor voorwaardelijk en leren van en met elkaar zal centraal komen te staan. Het gaat daarbij over de relatie docent-leerling, leerling-leerling en collega-collega.

De leerling is dus eigenaar van zijn/haar eigen leerproces. Wat betekent dit?
- Individuele leerplannen in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan op de kortere en langere termijn, waarbij de mentor als coach optreedt.
- Betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) = gedeelde verantwoordelijkheid voor het leerproces
- Gesprekken tussen leerling - ouder/verzorger - mentor/ docent over het leerproces in plaats van alleen over vakinhouden en resultaten.

Leerling centraal leren heeft consequenties voor de leeromgeving waarbij ICT ondersteunend is, de leerprocessen, de leerinhoud en de toetsing. Ook vraagt het een andere inzet van personeelsbeleid, scholingsbeleid en leermiddelenbeleid.


Wilt u weten waar we in 2016 staan? Klik hier.
Wilt u weten waar we in 2020 van plan zijn te staan? Klik hier.


Van ambitie naar realisatie
Onze ambities zullen verder uitgewerkt en geconcretiseerd worden op vestigingsniveau in de vestigingsbeleidsplannen. Het vestigingsbeleidsplan geeft de snelheid en specifieke invulling per vestiging weer. Om tot realisatie van de ambities te komen is het nodig om een aantal ontwikkelingen in gang te zetten:
- Concreet invulling geven aan leerlinggericht leren en werken (kern: een goed beeld vormen van de leerling):
* Werken vanuit en aansluiten op een sociaal-emotioneel en cognitief beeld van de leerling
* Keuzebegeleiding gedurende de gehele schoolloopbaan
* Leren in doorlopende leerlijnen
* Differentiëren
- Ruimte en situaties creëren voor medewerkers voor ontwikkeling, overleg en samenwerking.
- Het ontwikkelen van eigenaarschap bij leerlingen in dialoog met ouder(s)/verzorger(s).
- Het ontwikkelen van gezamenlijke verantwoordelijkheid (leerling - ouder/verzorger -mentor/docent) voor het leren: kennis delen, samen optrekken.
- Integreren van vakken op zo’n manier dat het betekenisvol leren ondersteunt.
- De groei en ontwikkeling van leerlingen in beeld brengen en hierop reflecteren, waarbij de toets wordt gezien als groeimoment (‘Hoe gaat het met je?’ in plaats van ‘Wat heb je gehaald?’).

Wilt u weten hoe onze vestiging HAVO/VWO invulling geeft aan Leerling centraal leren? Klik hier.
Wilt u weten hoe onze vestiging VMBO invulling geeft aan Leerling centraal leren? Klik hier.
Wilt u weten hoe onze vestiging PRO invulling geeft aan Leerling centraal leren? Klik hier.