Het gaat goed met Het Erasmus!
Ons onderwijs geniet over de volle breedte een basistoezicht van de Inspectie, de examenresultaten zijn goed en Het Erasmus heeft een zeer solide financiële basis. Het Erasmus voldoet aan de wettelijke regelgeving en volgt de Code Goed Onderwijsbestuur VO. In het jaar 2018 heeft een wisseling plaatsgevonden in het College van Bestuur. In november 2018 is Hans Weustenraad als nieuwe voorzitter College van Bestuur aangetreden.

De drie belangrijkste ontwikkelingen in 2018 betreffen de nieuwe mavo, het Duurzaam VMBO en de inrichting van een nieuwe ondersteuningsstructuur. Met de nieuwe mavo wil Het Erasmus leerlingen met een enkelvoudig vmbo-t advies en een theoretisch georiënteerd perspectief een plek geven waar ze zich op een uitdagende manier optimaal kunnen ontplooien. Begeleiding op maat met een specifiek leerdoel en een persoonlijk leerprogramma zijn belangrijke kernpunten.

In het kader van de toekomst van het vmbo in Almelo zijn de gesprekken tussen de vier schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de stad Almelo in 2018 geïntensiveerd. De belangrijkste reden van samenwerken zijn de kleine leerlingaantallen in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo waar elk van deze besturen mee te maken heeft. Het traject ‘Duurzaam VMBO Almelo’ heeft als doel te komen tot kwalitatief goed en duurzaam vmbo-onderwijs in Almelo.

Uit de onderwijskundige visie van Het Erasmus volgt dat maatwerk de standaard is die we bij elke leerling gerealiseerd moet gaan worden voor zowel het onderwijs als de mogelijke ondersteuningsbehoeften. Dat vraagt om een nieuwe invulling van de ondersteuningsstructuur.

Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de interne organisatiestructuur. De verbinding van vvmbo-t/mavo aan onze havo/vwo zorgt ervoor dat er naast een beroepsgericht cluster een theoretisch cluster ontstaat. Om de kleinschaligheid binnen dit theoretisch cluster te waarborgen is gekozen om de mavo te huisvesten in een nieuw gebouw. Daarnaast wordt vanaf 2019 gewerkt met twee directeuren, een directeur mavo/havo/vwo en een directeur Beroepsonderwijs waaronder zowel vmbo, praktijkonderwijs (pro) als ISK gaan vallen.

De zes tactische onderwijskundige uitgangspunten die voortkomen uit ons Strategisch Beleidsplan vormen het kader waarbinnen onderwijskundige ontwikkelingen op de vestigingen plaatsvinden.
(a) Van structuur centraal naar leerling centraal.
Op alle vestigingen van Het Erasmus wordt gewerkt aan het leveren van maatwerk voor leerlingen. Er wordt geëxperimenteerd met flexibelere manieren van roosteren en een andere invulling van lessen. 

(b) Ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
Een belangrijk middel om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces is het voeren van gesprekken tussen leerlingen, docent/mentor en ouder(s)/verzorger(s). Dit soort gesprekken krijgen steeds meer een plek binnen de school.

(c) Een persoonlijke invulling van het onderwijsleerproces voor elke leerling.
Op alle vestigingen van Het Erasmus wordt gewerkt aan het leveren van maatwerk voor leerlingen. Dit krijgt vorm door leerlingen meer keuze te geven in vakken, werktijden, begeleiding alsmede verdieping, verbreding en versnelling van de voorgeschreven stof. Leerlingen op Het Erasmus kunnen kiezen uit verschillende stromingen op het gebied van kunst, sport, Technasium en ondernemerschap. Op deze manier sluiten een deel van de lessen direct aan op persoonlijke interesses of talenten.

(d) Van oordelen naar evalueren (formatief).
Door de nadruk minder op scores en momentopnames te leggen, maar meer op het leerproces zelf worden leerlingen meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit feed up (waar ga ik naar toe), feed back (waar sta ik nu) en feed forward (hoe gaan we nu verder). Dit krijgt vorm door middel van coachingsgesprekken en aanpassingen in het toetsbeleid.

(e) Aansluiten bij ‘buiten de school’ (maatschappij, vervolgopleidingen, werkveld, enzovoort).
Het Erasmus wil verbinding maken met de omgeving door de samenleving meer in de school te brengen en leerlingen meer in de samenleving te laten leren. Voor alle leerlingen zijn er gedurende het schooljaar diverse activiteiten en projecten in samenwerking met maatschappelijke organisaties, andere onderwijsinstellingen of bedrijven.

f) Ontwikkeling van een toekomstperspectief bij onze leerlingen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) richt zich op het begeleiden van leerlingen bij hun keuzes en de ontwikkeling van vaardigheden die zij nodig hebben bij hun vervolgstappen. Het Erasmus zet daarnaast in op een goede afstemming en samenwerking met vervolgonderwijs en bedrijven.

Vanuit risicomanagement wordt gekeken naar ontwikkelingen op het terrein van leerlingen, onderwijs en kwaliteit, organisatie en personeel, veiligheid, bedrijfsvoering en financiën, wetgeving, huisvesting en ICT.  Op termijn wordt een daling van het aantal leerlingen verwacht. Ook het stijgend aantal zorgleerlingen vormt een onzekere factor. Beide kunnen van invloed zijn de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning. Door de inrichting van het onderwijs in een beroepsgericht- en theoretisch cluster, met een stevige ondersteuningstructuur, wordt hier zo goed mogelijk op in gespeeld. Daarnaast is de samenwerking in Duurzaam VMBO bedoeld om ook in de toekomst de kwaliteit en de beschikbaarheid van goed beroepsonderwijs in Almelo te garanderen.

Wij zijn tevens bezig met grote veranderingen in de inhoud en de manier van organiseren van ons onderwijs. Door constant betrokkenheid te creëren bij de uitwerking van plannen en medewerkers ruimte te geven voor onderwijsontwikkeling wordt gewerkt aan de bestendigheid van veranderingen.

Het Erasmus streeft er naar een voorloper te zijn op duurzame oplossingen binnen huisvesting en facilitair beleid. Dit streven komt voort uit milieubewustzijn, waarbij we onze eigen bijdrage als organisatie met zeven gebouwen in beheer probeert te maximaliseren. Daarnaast wil Het Erasmus, door het goede voorbeeld te tonen, een educatief signaal aan alle leerlingen afgeven. Waar mogelijk wordt gekozen voor zonnepanelen, ledlampen en duurzaam materiaalgebruik.

Lees hier de jaarstukken 2018: