Schoolboeken

Vanaf het schooljaar 2009-2010 worden de schoolboeken gratis aan ouder(s) en/of verzorger(s) verstrekt. Zie voor meer informatie onderstaande bruikleenovereenkomst. 

Algemene voorwaarden verstrekte schoolboeken 
en gedragsregels

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Erasmus kent geen algemene, door de school vrij te besteden, vrijwillige ouderbijdrage. Wel ontvangen de ouder(s) en/of verzorger(s) een schoolnota voor een ouderbijdrage voor een aantal specifieke diensten en activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage per vestiging vindt u in de schoolgidsen online:
mavo/havo/vwo
vmbo
pro
isk

 

Algemene voorwaarden

Indien een ouder en/of verzorger deze bijdrage niet betaalt, heeft de leerling geen recht op deze diensten en deelname aan de georganiseerde activiteiten. Mocht u betalingsproblemen hebben gerelateerd aan onderwijs, kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Almelo (zie uitleg verder in de tekst). 
 

WIS Collect

De nota voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u via WIS Collect. Na de zomervakantie wordt de nota ouderbijdrage via WIS Collect verstuurd, ouder(s) en/of verzorger(s) ontvangen een mail van WIS Collect met een verwijzing naar de nota van Het Erasmus.

Wilt u meer weten over de facturatie met WIS Collect ga dan naar www.wis.nl of klik op de onderstaande link voor het filmpje.

Activiteiten en excursies

Voor een aantal vakken wordt in de loop van het schoojaar een dagexcursie gehouden. Deze excursie is onderdeel van het lesprogramma. De kosten van een excursie zullen in de regel worden opgenomen in de schoolnota. Voor de leerlingen in de examenklas zijn er stedenexcursies naar bijvoorbeeld Rome, Londen of Berlijn. Deze excursiereizen kosten meer dan 30 euro, maar deelname is niet verplicht.
 

Specifieke onderwijsvormen

Voor de plusprofielen

Kunststroom
Technasium
Vakkencarrousel
Sportstroom

is per jaar een extra bijdrage verschuldigd. Deze kosten kunt u terug vinden bij schoolgidsenonline bij ‘Overzicht vrijwillige ouderbijdrage’. Zie ook hierboven.
 

Sport- en beroepskleding

De bbl- en kbl-leerling heeft in leerjaar 3 zijn definitieve keuze gemaakt voor een beroepsrichting. De leerling schaft eenmalig eigen beroepskleding aan, dat eigendom wordt van de leerling.

De school faciliteert dat de ouder(s) en/of verzorger(s) in één van de eerste schoolweken de mogelijkheid krijgen beroepskleding aan te schaffen. Leveranciers, waarbij deze beroepskleding verkregen kan worden, zullen dan op school aanwezig zijn.

De ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen ook zelf beroepskleding aanschaffen. Zij worden wel verplicht te voldoen aan de richtlijnen voor beroepskleding van de beroepsopleiding. Deze worden in één van de eerste schoolweken kenbaar gemaakt aan ouder(s) en/of verzorger(s). Zij dienen dan zelf, volgens de richtlijnen
voor beroepskleding, het van de school verkregen logo op de aangeschafte kleding te bevestigen.

Ook aan leerlingen van de Sportstroom wordt kleding verstrekt. Kosten voor zowel deze sport- als de beroepskleding kunt u terugvinden de schoolgidsenonline bij ‘Overzicht vrijwillige ouderbijdrage’. Zie ook hierboven.


Stichting Leergeld Almelo

Jeugdfonds Almelo is sinds eind 2018 uitgebreid met Stichting Leergeld Almelo. Leergeld biedt kinderen op basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Leergeld kan hierbij hulp bieden.

  • Vrijwillige ouderbijdrage
    Als ouder(s) en/of verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen ze een verzoek voor kwijtschelding indienen via www.leergeld.nl/almelo/doe-een-aanvraag
  • Bring your Own Device
    Het BYOD-concept wordt toegepast op onze vestigingen mavo/havo/vwo en vmbo, hiervoor is het de bedoeling dat iedere leerling een persoonlijk device heeft. Ouder(s) en/of verzorger(s) die zich geen laptop kunnen veroorloven, kunnen zich aanmelden bij Stichting Leergeld om in aanmerking te komen voor een laptop.
  • Stedenreizen
    Als ouder(s) en/of verzorger(s) een stedenreis, de reis naar de Ardennen, de werkweek of de 2-daagse excursie niet kunnen betalen, kunnen ze verzoek voor een vergoeding indienen bij stichting Leergeld Almelo via www.leergeld.nl/almelo/doe-een-aanvraag

Mochten er nog betalingsproblemen zijn bij andere zaken die gerelateerd zijn aan het onderwijs, kan ook contact worden opgenomen met Stichting Leergeld.
 

Tegemoetkoming studiekosten

Via de belastingdienst kunt u in veel gevallen een kindgebonden budget verkrijgen. In de meeste gevallen hoeft u dat niet aan te vragen, u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Hoeveel kindgebonden budget u eventueel ontvangt, hangt af van hoeveel kinderen u heeft en van de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen.

Voor leerlingen ouder dan 18 jaar is er een tegemoetkoming, afhankelijk van leeftijd, nationaliteit en inkomen.
Zie voor meer informatie: www.duo.nl of neem s.v.p. contact op met de schooldecaan.
 

Schoolfonds

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) bij de eigen gemeente (Sociale Dienst) een beroep doen op bepaalde voorzieningen. Een schoolfonds biedt per schoolgaand kind per schooljaar een financiële bijdrage. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.
 

Aansprakelijkheid

Het Erasmus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of zoekraken van de in of bij de schoolgebouwen aanwezige eigendommen van anderen. Dit geldt ook voor gymnastieklokalen, sportvelden, kleedkamers en pleinen.
 

Verzekeringen

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen. De verzekering dekt risico's op weg van en naar huis en tijdens het verblijf op school. De verzekering geldt ook tijdens excursies, werkweken en eventuele stages die door de school worden georganiseerd.