Informatie coronavirus

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ingrijpend. Via deze pagina houden we u op de hoogte over de stappen die we zetten om het onderwijs, o.a. door middel van afstandsleren, door te laten gaan voor zowel onze examenkandidaten als alle andere leerlingen! Cito, SLO en Kennisnet bieden ouders informatie aan over afstandsleren via de website: ouders.lesopafstand.nl

VOLLEDIGE OPENING SCHOLEN NA DE ZOMERVAKANTIE - 25 JUNI

We zijn ontzettend blij dat we kunnen melden dat de school na de zomervakantie weer volledig open mag. Dit is goed nieuws, want voor het welzijn van leerlingen is het van belang dat ze ook weer fysiek naar school kunnen. Het blijkt dat leerlingen het normale lesritme missen en moeite hebben om zich te motiveren in deze coronaperiode. Zo missen ze ook het contact met vrienden en vriendinnen. Vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 wordt er weer gewoon les op school gegeven en daarbij vervalt de 1,5 meter maatregel voor leerlingen onderling. Echter moeten de leerlingen wel 1,5 meter afstand houden van docenten en ondersteunend personeel, dit geldt ook voor personeelsleden onderling. 

De volledige heropening van de school zal na de zomervakantie op een aangepaste manier gebeuren. We zullen de protocollen met betrekking tot de coronamaatregelen aanpassen aan de nieuwe situatie. Hierbij blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht; blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt, was regelmatig je handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Ook als gezinsleden klachten hebben, komen leerlingen niet naar school. Dit geldt ook voor leerlingen die zelf in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met school en eventueel een arts. In dit laatste geval bekijken we gezamenlijk hoe we invulling gaan geven aan het (thuis-) onderwijs. 

Tot de kerstvakantie zullen er helaas geen stedenreizen en werkweken plaatsvinden, hierbij volgen we de richtlijnen van de VO-raad. Zodra er meer ruimte is voor excursies zullen we u hierover berichten. De terugbetaling van de ouderbijdrage voor alle geannuleerde excursies in de periode 16 maart tot einde schooljaar heeft inmiddels plaatsgevonden. Voor de Sportstroom, Technasium en Kunststroom kon een deel van het programma niet worden uitgevoerd. Hiervoor heeft de terugbetaling ook plaatsgevonden. Dit geldt ook voor de terugbetaling van de stedentrips en werkweken die waren gepland voor het begin van het nieuwe schooljaar.   

Het contact met ouder(s)/verzorger(s) vinden we belangrijk, of dat nu live, telefonisch of via Teams is. Vanwege de 1,5 meter maatregel ontvangen we ouder(s)/verzorger(s) zo min mogelijk op school. Voor wie de school (en de mentor) nieuw is, gaan we proberen het contact op school te organiseren, dit gebeurt dan op uitnodiging. Hierover ontvangt u te zijner tijd informatie van de locatie. 

Vlak voor de zomervakantie ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, daarin zullen we u berichten over de uitkomsten van de corona-enquête. De enquête is door heel veel ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen ingevuld, dit geeft ons een goed beeld hoe het afstandsonderwijs en de communicatie in deze bijzondere coronaperiode is ervaren. In het algemeen mogen we tevreden zijn over de resultaten, maar er zijn ook punten waar we wat van kunnen leren. Hartelijk bedankt voor het invullen. 

Vanuit de school ontvangt u volgende week nog informatie over de start van het nieuwe schooljaar en specifieke regels die gelden voor de volledige heropening van de school. 

-------

HEROPENING SCHOOL OP 2 JUNI - 20 MEI

We zijn blij met het kabinetsbesluit dat de scholen in het voortgezet onderwijs weer heropend worden en dat we uw zoon/dochter vanaf 2 juni weer onderwijs op school mogen aanbieden. Dit zal vanwege de 1,5 meter maatregel helaas niet op dezelfde wijze zijn als voor 16 maart. Doordat er tussen leerlingen onderling, personeel onderling en tussen leerlingen en personeel onderling 1,5 meter afstand gehouden dient te worden, zullen we de leerlingen in kleine groepjes fysiek op school ontvangen.

We willen zo goed mogelijk gebruik maken van deze laatste weken tot de zomervakantie. Om dit te realiseren wordt er per locatie een extra rooster gemaakt, zodat alle leerlingen gedurende de laatste vier weken minimaal een dagdeel per week op school onderwijs krijgen. Daarnaast blijft het reguliere rooster gelden voor het afstandsonderwijs. De afgelopen twee maanden hebben we gedaan wat in ons vermogen lag om dit afstandsonderwijs te organiseren. En we zullen dit blijven aanbieden op de dagen dat uw zoon/dochter niet op school is.

De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het organiseren van de 1,5 meterschool. U en uw zoon/dochter ontvangen in de loop van volgende week een organisatieplan en een rooster voor de laatste weken van het schooljaar van de locatie. In het organisatieplan is onder andere aandacht voor de routing door school, de hygiënemaatregelen, het openbaar vervoer en de invulling van het onderwijs. Mocht u naar aanleiding daarvan vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de mentor of coördinator van de betreffende jaarlaag.

------

ANNULERING STEDENREIZEN EN WERKWEEK ARDENNEN IN SEPTEMBER 2020 - 20 MEI
De stedentrips en de werkweek begin september gaan niet door. U hoeft de betaling van het derde termijn voor deze reizen dus niet te voldoen. Het overige, door u al betaalde bedrag, wordt voor de zomervakantie teruggestort op uw rekening.  

------

SCENARIO'S SCHOOL OPEN, OVERGANGSNORMEN EN PTA'S - 22 APRIL
Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat middelbare scholen ook na 28 april gesloten blijven, de maatregel wordt mogelijk tot 2 juni verlengd. Voor uw kind(eren) betekent dit dat we na de meivakantie het afstandsonderwijs voortzetten. Vanaf 6 mei worden er dus ook weer videolessen gegeven in MS Teams.

Ook werd het voortgezet onderwijs gevraagd om na te denken over de uitwerking van een ‘anderhalve-meter-school’. Alle locaties van Het Erasmus werken aan een scenario voor het geval dat de scholen daadwerkelijk gefaseerd open gaan vanaf 2 juni. Er wordt onder andere gekeken hoe het onderwijs in de schoolgebouwen kan worden hervat op basis van de 1,5 meter maatregel met in achtneming van de hygiënemaatregelen. Hopelijk geeft het kabinet op 20 mei meer duidelijkheid over de openstelling van scholen. Mocht dat zo zijn, dan zullen we u vervolgens berichten over ons plan van aanpak.

Ik wil u ook alvast informeren over de overgangsnormen. De gemiddelde cijfers van leerlingen tot 16 maart worden vastgezet. In de periode na 16 maart worden ook toetsen afgenomen en cijfers gegeven. Deze cijfers tellen mee, maar op een andere manier. Tevens wordt door lesgevende docenten gekeken naar deelname en inzet. Per leerling wordt op die manier een beoordeling gegeven voor het werk na 16 maart. Leerlingen die op 16 maart niet bevorderd zouden zijn, kunnen op grond daarvan alsnog bespro-ken worden voor bevordering. Andersom is echter ook mogelijk. Deelname, inzet en goed scoren op de toetsen blijft dus van belang, ook na 16 maart. De mentor heeft met leerlingen die in bespreking komen en hun ouder(s)/verzorger(s) een gesprek voor de overgangsvergadering. De mentor neemt hier contact over op.

Voor de examenleerlingen en de voorexamenklassen vmbo en mavo zijn de Programma’s Toetsing en Afsluiting aangepast. De aangepaste PTA’s vindt u hier:
https://www.het-erasmus.nl/vmbo/onderwijs/examen/

Hetzelfde geldt voor de examenleerlingen havo en vwo. De aangepaste PTA’s vindt u hier:
https://www.het-erasmus.nl/mavo-havo-vwo/onderwijs/examen/ Voor vwo 5 volgt het aangepaste PTA binnenkort.

-------

MIDDELBARE SCHOLEN BLIJVEN OOK NA DE MEIVAKANTIE GESLOTEN - 21 APRIL
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het voortgezet onderwijs mogelijk tot 2 juni gesloten blijft. In navolging van basisscholen moeten scholen in het voortgezet onderwijs wel voorbereidingen treffen, zodat hun leerlingen vanaf 2 juni naar school kunnen in een anderhalvemeterschool. Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hier morgen, woensdag 22 april, een brief over.

Klik op de onderstaande afbeelding voor het artikel waar de meest recente coronamaatregelen op een rij worden gezet:

----------

MICROSOFT TEAMS ALS AANVULLING OP HET AFSTANDSLEREN - 1 APRIL
Vanaf deze week starten we zoveel mogelijk met Teams. De mentor zal hierover contact opnemen met de leerlingen. Alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hebben hier vandaag een brief over ontvangen via de mail. Daarnaast biedt ons Team Ondersteuning & Expertise u ook hulp aan:

Steun voor ouder(s)/verzorger(s) ook in deze tijd
Nu de situatie dat kinderen en jongeren hun lessen thuis volgen langer duurt, horen we soms van ouder(s)/verzorger(s) dat het veel samen thuis zijn stress kan geven. De organisaties waar we altijd mee samenwerken voor steun aan ouders en gezinnen kunnen u ook in deze tijd helpen. Wanneer u niet weet bij wie u terecht kunt, vraag het ons. U kunt hiervoor een mail sturen naar het Team Ondersteuning & Expertise op de locatie van uw zoon/ dochter. Zij zorgen dan dat er contact met u wordt opgenomen door de mentor of door iemand van de ondersteuning om u verder te helpen. 

Hierbij de mailadressen per locatie:
Team Ondersteuning & Expertise (TOE)

Locatie praktijkonderwijs            toepro@het-erasmus.nl     

Locatie isk                                   toeisk@het-erasmus.nl       

Locatie vmbo                               toevmbo@het-erasmus.nl

Locatie mavo                               toemavo@het-erasmus.nl

Locatie havo/ vwo                       toehavovwo@het-erasmus.nl

Nuttige tips en informatie voor ouder(s)/verzorger(s) zijn te vinden op: www.LOES.nl

-------

SCHOLEN BLIJVEN OOK NA 6 APRIL GESLOTEN - 31 MAART
Alle noodmaatregelen omtrent het coronavirus zijn vooralsnog tot 28 april verlengd. Dit betekent dat we tot het einde van de meivakantie (t/m 5 mei) gesloten zijn. De verwachting is dat de overheid ongeveer een week voor 28 april bekend maakt of we op 6 mei daadwerkelijk de deuren weer mogen openen. Tot die tijd zullen wij onze leerlingen natuurlijk op zo goed mogelijke wijze ondersteunen bij het afstandsleren.

-------

VOORTGANG SCHOOLEXAMENS - 31 MAART
Vandaag hebben de ouder(s)/verzorger(s) van onze eindexamenleerlingen een brief ontvangen over de voortgang van de schoolexamens. Op de locatie mavo/havo/vwo wordt vanaf 6 april gestart met de schoolexamens en op de locatie vmbo op 14 april. Havo- en vwo-leerlingen ontvangen morgenmiddag het rooster voor de schoolexamens, de vmbo-basis en kaderleerlingen en de mavo-leerlingen ontvangen later deze week het rooster.

-------

ITSLEARLING EN MAGISTER OVERBELAST - 25 MAART
Doordat alle scholen in heel Nederland gesloten zijn, worden online programma’s zoals Itslearning en Magister extra belast. Dit kan leiden tot traag werkende programma’s of zelfs storingen. Itslearning werkt hard aan het verbeteren van de performance, onder andere door het bijplaatsen van servers.
Hier vindt u een link naar de statuspagina van Itslearning. Als u op de link klikt, dan ziet u of er op dat moment een storing is. Als het soms niet (goed) werkt, dan kunnen we alleen adviseren om het later op de dag nog eens opnieuw te proberen.

-----

CENTRAAL EXAMEN VERVALT - 24 MAART
Op 24 maart werd bekend gemaakt dat het centraal eindexamen komt te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-basis en vmbo-kader. Tot 31 maart hebben we voor de examenleerlingen havo en vwo een time-out ingelast. Op het vmbo en de mavo gaan de individuele inhaaltoetsen door.

-------

AANGESCHERPTE MAATREGELEN - 23 MAART
Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.

-------

SCHOOLEXAMENS GAAN DOOR - 17 MAART 2020
Op dinsdagmiddag 17 maart heeft Onderwijsminister Slob bekend gemaakt dat de schoolexamens van eindexamenleerlingen doorgaan. Hier zijn de eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) woensdagmiddag en vrijdagmiddag over geïnformeerd.

-------

AFSTANDSLEREN - 16 MAART 2020
Op maandag 16 maart hebt u een brief ontvangen over het onderwijs op afstand. Daarnaast gaven we in die brief aan dat er voorbereidingen getroffen worden voor de examenleerlingen.

-------

SCHOLEN MOETEN DE DEUREN SLUITEN - 15 MAART 2020
Zondagavond 15 maart heeft de overheid besloten dat alle scholen de deuren moeten sluiten tot maandag 6 april. Over deze beslissing hebben we u die betreffende zondagavond per brief op de hoogte gesteld.

-------

Het Erasmus heeft een speciaal team geformeerd dat zich bezig houdt met maatregelen rondom het coronavirus. Dit team komt dagelijks bijeen om interne en externe informatie bij elkaar te brengen, te beoordelen en besluiten te nemen over beleidsmaatregelen en andere vervolgacties. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we u op de hoogte.

 

Hier kunt u de brieven over het coronavirus nalezen:

 

We blijven de berichtgeving van de overheid en het RIVM nauwlettend volgen. Actuele informatie over het coronavirus en het onderwijs is te lezen via de website van de Rijksoverheid.