Leerling centraal leren

 

Waar staan we in 2020?

Maatwerk is de standaard.

We werken vanuit een growth mindset: er worden afspraken gemaakt over de wenselijke ontwikkeling van een leerling op basis van resultaten en competenties van een leerling. Leerlingen kunnen keuzes maken in hun eigen leerproces.

Havo en vwo hebben een duidelijk eigen profiel dat past bij de behoefte van de specifieke doelgroep leerlingen. De kwaliteitscriteria zoals beschreven in de formats van de Erasmusles en excellente Erasmusles, zijn duidelijk zichtbaar in de onderwijspraktijk.  De toepassing van ICT in het curriculum is gemeengoed en maakt differentiatie en maatwerk mogelijk.

Waar stonden we in 2016?
Waar stonden we in januari 2017?
Waar stonden we in juli 2017?
Waar stonden we eind schooljaar 2017/2018?


Waar staan we in april 2019?

De zes tactische onderwijskundige uitgangspunten die voortkomen uit het Strategisch Beleidsplan vormen het kader waarbinnen onderwijskundige ontwikkelingen plaatsvinden.

(a) Van structuur centraal naar leerling centraal.
Op alle vestigingen van Het Erasmus wordt gewerkt aan het leveren van maatwerk voor leerlingen. Er wordt geëxperimenteerd met flexibelere manieren van roosteren en een andere invulling van lessen.

Op havo/vwo wordt gewerkt met vakwerktijd. Leerlingen in zowel onder- als bovenbouw kunnen zich inschrijven voor vakinhoudelijke begeleiding. Elke dag wordt er vakwerktijd aangeboden waarin extra ondersteuning, uitleg en oefening mogelijk is. De leerlingen van het maatwerk Gymnasium hebben keuze uit meerdere begeleidingsuren, de atelier-uren. Deze uren vallen onder andere lesuren en leerlingen mogen zelf bepalen of zij deze volgen.

(b) Ontwikkeling naar meer verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).
Een belangrijk middel om leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces is het voeren van gesprekken tussen leerlingen, docent/ mentor en ouder(s)/verzorger(s). Deze LOS-gesprekken (Leerling- ouder- school) krijgen steeds meer vorm.

In de LOS-gesprekken op de vestiging havo/vwo worden leerlingen eigenaar van hun eigen ontwikkeling door aan de hand van feedback uit toetsing, opdrachten, gesprekken met docenten en mentor zelf tot een plan van aanpak te komen om een deficiëntie in een vak weg te werken.

(c) Een persoonlijke invulling van het onderwijsleerproces voor elke leerling.
Op alle vestigingen van Het Erasmus wordt gewerkt aan het leveren van maatwerk voor leerlingen. Dit krijgt vorm door leerlingen meer keuze te geven in vakken, werktijden, begeleiding alsmede verdieping, verbreding en versnelling van de voorgeschreven stof. Leerlingen op Het Erasmus kunnen kiezen uit verschillende stromingen op het gebied van kunst, sport, Technasium en ondernemerschap. Op deze manier sluiten een deel van de lessen direct aan op persoonlijke interesses of talenten.

Leerlingen op havo/vwo kunnen kiezen voor extra uren Cambridge English of kunnen zich aanmelden voor het volgen van een verdiepingsprogramma aan de Universiteit Twente (Pre-U Twente). In de vakwerktijd maken zij ook eigen keuzes.

(d) Van oordelen naar evalueren (formatief).
Door de nadruk minder op scores en momentopnames te leggen, maar meer op het leerproces zelf worden leerlingen meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit feed up (waar ga ik naar toe), feed back (waar sta ik nu) en feed forward (hoe gaan we nu verder).

In de onderbouw van havo/vwo is een Groeidocument ingevoerd. Leerlingen verzamelen hier feedback over voortgang, leerproces en ontwikkeling. Dit kan bestaan uit uitgewerkte RTTI-formulieren, maar ook vorderingen in ICT-vaardigheden.

(e) Aansluiten bij ‘buiten de school’ (maatschappij, vervolgopleidingen, werkveld, enzovoort)
Het Erasmus wil verbinding maken met de omgeving door de samenleving meer in de school te brengen en leerlingen meer in de samenleving te laten leren. Voor alle leerlingen zijn er gedurende het schooljaar diverse activiteiten en projecten in samenwerking met maatschappelijke organisaties, andere onderwijsinstellingen of bedrijven.

De vestiging havo/vwo biedt leerlingen de mogelijkheid Technasium of de Business School te volgen. De levensechte opdrachten van bedrijven zijn een belangrijke kennismaking met het bedrijfsleven. Daarnaast worden er veel excursies en projecten georganiseerd.

(f) Ontwikkeling van een toekomstperspectief bij onze leerlingen.
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) richt zich op het begeleiden van leerlingen bij hun keuzes en de ontwikkeling van vaardigheden die zij nodig hebben bij hun vervolgstappen. Het Erasmus zet daarnaast in op een goede afstemming en samenwerking met vervolgonderwijs en bedrijven.

Op havo/vwo wordt gekeken naar een andere aanpak van LOB waarbij de beroepsoriëntatie concreter wordt gemaakt en dat de betrokkenheid van docenten toeneemt. Er wordt gewerkt aan een Almelobreed programma met betrokkenheid van bedrijven. Ook is er meer aandacht voor vaardigheden die nodig zijn om te slagen in het vervolgonderwijs. In 2018 is gestart met een pilot module academisch schrijven op het vwo.
 

Onderwijskwaliteit


Waar staan we in 2020?

Het Erasmus levert wendbare, weerbare en zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen.

Leeropbrengsten
De kern van het docentschap is het arrangeren van de best mogelijke condities voor leerlingen om te leren en hun talenten te ontwikkelen. De kwaliteit van docenten staat aan de basis van een stimulerend leerklimaat en daarmee goede leeropbrengsten. Erasmus-docenten zijn ontwikkelingsgericht en geven ruimte aan leerlingen. Wij streven naar leeropbrengsten die volgens de normen van de Inspectie goed zijn.

Succes in vervolgstappen
Onze leerlingen kiezen bovengemiddeld goed hun vervolgopleiding en presteren bovengemiddeld op hun vervolgopleiding. We streven naar 10% meer studiesucces in het tweede jaar van het vervolgonderwijs. Op deze manier maken wij onze gedeelde verantwoordelijkheid en inspanningsverplichting met het vervolgonderwijs expliciet.

Erasmus-leerlingen zijn betrokken, ondernemend en nieuwsgierig, met andere woorden zij beheersen vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.  Zij hebben zichzelf goed leren kennen en geleerd keuzes te maken. Dat is zichtbaar in het persoonlijk leerling ontwikkelingsplan (LOP) dat uitmondt in een Plusdocument.

Welbevinden
Leerlingen voelen zich veilig en uitgedaagd op Het Erasmus. De cijfers voor tevredenheid en veiligheid liggen minimaal op het niveau van 2014-2015 (tevredenheid 6,7 en veiligheid 8,2). 

Waar stonden we in 2016?
Waar stonden we in januari 2017?
Waar stonden we in juli 2017?
Waar stonden we eind schooljaar 2017/2018?

Waar staan we in april 2019?

Het Erasmus havo/vwo scoort op alle indicatoren boven de door de onderwijsinspectie gestelde normen. De slagingspercentages van zowel havo als vwo lagen in 2018 zo’n 5% hoger dan in 2017 en boven het landelijk gemiddelde.

Het succes in het vervolgonderwijs blijft een aandachtspunt. Er wordt gekeken naar een andere aanpak van LOB, bijvoorbeeld door een Almelobreed programma met betrokkenheid van bedrijven. Ook is er meer aandacht voor vaardigheden die nodig zijn om te slagen in het vervolgonderwijs.

Het Erasmus wil een veilige school zijn waar je als leerling graag naar toe gaat. De ambitie is om goede scores ten aanzien van tevredenheid en veiligheid te borgen. Uit de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen in het voorjaar 2019 blijkt dat er stijgende lijn is in tevredenheid en de ambities Uitdaging voor alle leerlingen en Eigentijds onderwijs uit het sectorakkoord VO. Het schoolklimaat wordt positief gewaardeerd, maar aandacht voor sociale veiligheid blijft noodzakelijk.

 

Organisatie


Waar staan we in 2020?

Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), gebouw en rooster. Samen leren, samenwerken en afstemmen staat centraal.

In 2020 heeft iedere leerling een persoonlijk leerplan. Er is een kerncurriculum met daarnaast keuzevrijheid voor leerlingen. Leren en ontwikkelen gebeurt op alle plekken in de school gedurende de gehele dag. We hebben wel vaste schooltijden, maar met een flexibele en meer op maat afgestemde invulling. Partnerschappen met hbo-instellingen en de Universiteit Twente zorgen er voor dat onze leerlingen de vaardigheden hebben om te slagen  in hun vervolgopleiding.

Waar stonden we in 2016?
Waar stonden we in januari 2017?
Waar stonden we in juli 2017?
Waar stonden we eind schooljaar 2017/2018?

Waar staan we in april 2019?

Het Erasmus gaat vanaf 2019 werken met twee directeuren, een directeur mavo/havo/vwo en een directeur Beroepsonderwijs waaronder zowel vmbo, praktijkonderwijs als ISK gaan vallen.

Met een kerngroep van teamleiders en enkele docenten van zowel vmbo als havo/vwo is in de tweede helft van 2018 een start gemaakt met de onderwijskundige uitwerking van het onderwijs voor 1mavo/havo, de brugklas die met ingang van schooljaar 2019-2020 gaat starten. Met de nieuwe mavo wil Het Erasmus leerlingen met een enkelvoudig vmbo-t advies en een theoretisch georiënteerd perspectief een plek geven waar ze zich op een uitdagende manier optimaal kunnen ontplooien. De tactische uitgangspunten van onze onderwijskundige visie en de hieruit afgeleide ontwerpcriteria voor de mavo zijn het uitgangspunt voor de uitwerking. Begeleiding op maat met een specifiek leerdoel en een persoonlijk leerprogramma zijn belangrijke kernpunten.

Uit de onderwijskundige visie van Het Erasmus volgt dat maatwerk de standaard die bij elke leerling gerealiseerd moet gaan worden voor zowel het onderwijs als de mogelijke ondersteuningsbehoeften. De begeleiding van elke leerling vindt zoveel mogelijk plaats in de klas. Docenten en mentoren begeleiden een leerling in klassenverband, waarbij de leerling binnen dat verband zo goed mogelijk op maat wordt ondersteund. Hiermee ligt de verantwoordelijkheid van de begeleiding van leerlingen dus bij het team. Wanneer blijkt dat het team hulp of expertise nodig heeft voor deze ondersteuning, stellen zij een ondersteuningsvraag aan het Ondersteuningsteam. Al dan niet met expertise uit het SWV 23-01 VO en/of externe partners zullen een of enkele medewerkers van het Ondersteuningsteam de docenten in het team gericht gaan ondersteunen bij de begeleiding van de betreffende leerling en meedenken over passende oplossingen. Om dit te kunnen realiseren wordt toegewerkt naar een centrale aansturing van een Erasmusbreed ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit pedagogisch begeleiders (PlusPunten), leerlingbegeleiders, remedial teachers, een veiligheidscoördinator en docenten met zorgtaken van de verschillende vestigingen. Daarnaast is een belangrijke opdracht het ontwikkelen van een Erasmusbrede ondersteuningsvoorziening. Dit zal uitgevoerd worden in 2019.

De verdere uitwerking van het Strategisch Beleidsplan en de zes onderwijskundige uitgangspunten zal de komende jaren leiden tot flexibeler roostering, andere lessentabellen, verschillende lesvormen en andere manieren van toetsen. Het neerzetten van een smallere vakkenbasis en het uitwerken van een breder wordend pakket voor versnellen, verdiepen en verbreden zorgt ervoor dat leerlingen meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces. Om een betere aansluiting te creëren tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs blijft samenwerking met vervolgonderwijs en meer aandacht voor vaardigheden heel belangrijk.