Maatschappelijke stage

Visie en doel maatschappelijke stage op Het Erasmus

Het Erasmus wil de maatschappelijke stage vormgeven vanuit de kernwaarde dat er ruimte is voor eigenheid met respect en verdraagzaamheid voor de opvatting en overtuiging van een ander.

Dit betekent dat we ruim aandacht besteden aan de verschillende aspecten uit de samenleving. Met als doel: een reële beeldvorming op de maatschappij waar verschillende religieuze, culturele en maatschappelijke stromingen samenkomen.

Hieraan gekoppeld, wordt ingespeeld op de geldende normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Het creëren van respect en begrip voor een ieder staat voorop. Daarnaast vinden we het van groot belang om de betrokkenheid van onze leerlingen bij de samenleving te vergroten. Met projecten en stages proberen we dit zowel binnen als buiten de school te realiseren.
 

Het Erasmus streeft met de maatschappelijke stage de volgende doelstellingen na:

  • leerlingen kennis laten maken met de verschillende aspecten van de samenleving.
  • leerlingen inzicht geven in en laten handelen naar de normen, waarden en omgangsvormen in de samenleving.
  • leerlingen met respect voor de opvatting en overtuiging van de ander laten omgaan.
  • het positief beïnvloeden van de algemene sociale vaardigheden van leerlingen.
  • het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen bij de samenleving.
     

Maatschappelijke stage in leerjaar 4

De maatschappelijke stage wordt uitgevoerd in leerjaar 4 (havo, vwo en gymnasium). In het vierde leerjaar beslaat de maatschappelijke stage een langere periode, die buiten schooltijd plaatsvindt. De leerlingen kiezen zelf hun stageplek, hierbij kan het bezoek aan de jaarlijkse stagemarkt in het gemeentehuis van Almelo helpen.

De leerlingen maken afspraken met hun stagebegeleider over de te verrichten taken. Voordat de stage begint, ontvangen alle leerlingen een stagemap waarin wordt beschreven welke stappen ze tijdens de stage moeten doorlopen en welke onderdelen daarvan in het verslag beschreven moeten worden. In totaal besteden de leerlingen in het vierde leerjaar 25 uur aan hun maatschappelijke stage.

Hieronder onze folder Maatschappelijke Stage.