Contact met ouder(s) en/of verzorger(s)

Afbeeldingsresultaat voor communicatie ouders school

Een goede verstandhouding tussen ouder(s), verzorger(s) en schoolmedewerkers is de beste basis voor een goede begeleiding thuis en op school.  

 

Schoolgids

Ieder jaar ontvangen ouder(s) en/of verzorgers(s), via hun kind(eren), de schoolgids met daarin veel relevante informatie. Naast 'Erasmus in the pocket' is er ook een online versie van de schoolgids: schoolgidsvanhet-erasmus.nl, dit is een uitgebreide versie. 

 

Erasmus nieuwsbrief

Voor elke schoolvakantie ontvangt u -digitaal of per post- de Erasmusnieuwsbrief. Op deze manier wordt u op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen binnen onze school.

 

Brieven

Voor specifieke zaken sturen wij de ouder(s) en/of verzorger(s) van onze leerlingen een brief.

 

Rapporten

Iedere leerling ontvangt vier keer per jaar, na elke periode, een rapport.

 

Algemene ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar maken ouder(s) en/of verzorger(s) kennis met de mentor en krijgen ze veel informatie over het nieuwe schooljaar.

 

Oudercontactavonden

Na de uitgifte van ieder rapport kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) in een kort gesprek met de mentor onder andere de vorderingen van hun kind bespreken.

 

Gesprekken

Al onze medewerkers staan u graag te woord, zowel tijdens als na schooltijd. Indien u een gesprek wilt met een mentor, teamleider, leerlingbegeleider, decaan of vestigingsdirecteur is het aan te raden een telefonische afspraak te maken via de administratie van de desbetreffende vestiging of het algemene telefoonnummer via 0546 480 800.

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad is het officiële orgaan dat het contact tussen school en ouder(s) en/of verzorger(s) stimuleert en ondersteunt. De OR houdt zich bezig met zaken als het organiseren van informatieavonden voor ouder(s) en/of verzorger(s) en culturele activiteiten.
Contact opnemen met de ouderraad? Dat kan via deze link.
 

Deelraad mavo/havo/vwo

De deelraad mavo/havo/vwo heeft het recht om het management van de betreffende vestiging te adviseren over vestigingspecifieke aangelegenheden. Daarnaast wordt voor sommige plannen en/of projecten hun instemming gevraagd.
 

Ouderklankbordgroep

Een aantal keer per jaar komt een groep ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen uit verschillende leerjaren en klassen bij elkaar om te praten over diverse onderwerpen die in en rondom onze mavo/havo/vwo vestiging spelen.

 

Informatie aan gescheiden ouder(s) en/of verzorger(s)

Wanneer ouder(s) en/of verzorger(s) gescheiden zijn, wordt de informatie in principe gezonden aan de ouder/verzorger bij wie het kind woont. Op schriftelijk verzoek verstrekt de school dezelfde informatie ook aan de andere ouder en/of verzorger, tenzij het belang van het kind hierdoor wordt geschaad.

 

Ik heb een klacht

Klik op de afbeelding voor de contactpersonen per locatie.

Soms gebeuren er dingen op school die volgens leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s) of medewerkers niet wenselijk zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om het probleem te bespreken met degene over wie u een klacht heeft. Het Erasmus kent een klachtenregeling die de stappen beschrijft die genomen kunnen worden. Iedere locatie heeft interne vertrouwenspersonen die bij elke stap van de interne procedure ingeschakeld kunnen worden. Soms lukt het niet om tot een oplossing te komen. Dan kan, al dan niet met behulp van de interne vertrouwenspersoon, een van de externe vertrouwenspersonen en/of een externe instantie worden ingeschakeld. Als er sprake is van seksuele intimidatie en/of geweld kunnen de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie en/of politie/justitie worden ingeschakeld. De contactpersoon klachten verstrekt informatie over de externe klachtenprocedure, bewaakt het proces en verzorgt de administratie.