Onderwijs op de vestiging VMBO

Het Erasmus. Laat zien wat je kunt.
Dat is ons motto.

Wij willen uit onze leerlingen halen wat erin zit. Daarbij gaat het niet alleen om een leerling die zijn diploma haalt, maar ook om de ontwikkeling tot een meer zelfstandig persoon met een eigen mening en visie op het leven, waarbij de leerling zelfverantwoordelijk handelt.

De VMBO-vestiging biedt een ruime keuze aan VMBO-opleidingen. Lees verder...

Onderbouw VMBO

Het onderwijs in de onderbouw gaat uit van een aantal kernpunten en is aan de hand hiervan vormgegeven.  
 
Actief en in toenemende mate zelfstandig leren
Leerlingen krijgen de kans om hun eigen leerproces vorm te geven. Dit doen ze door te reflecteren op hun leeractiviteiten. Goede feedback van de docenten is daarbij essentieel. Het zelfstandig leren wordt ook bevorderd door het gebruik van studiewijzers. In deze studiewijzers staat vermeld wat in een bepaalde periode voor een bepaald vak van een leerling verwacht wordt. De docent stimuleert de leerlingen om actief met hun eigen leerproces bezig te zijn.
 
Recht doen aan verschillen
Op Het Erasmus willen wij onze leerlingen vanaf de brugklas stimuleren om zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Veel leerlingen waren al gewend om op de basisschool hun weektaak zelf te plannen en bij te houden. Die vaardigheid willen wij onderhouden en verbeteren. Daarom werken wij met studiewijzers en in sommige klassen met een weektaak: een overzicht van de stof voor alle vakken per week. We willen hiermee bijdragen aan een goede studiehouding.

Leerlingen verantwoordelijkheid geven, betekent dat je ze een beetje moet loslaten. Dit houdt in dat we binnen de gewone lesuren tijd beschikbaar maken voor de leerlingen om een deel van de stof zelfstandig te bestuderen en te verwerken. Onder begeleiding van de aanwezige vakdocent(en) werken de leerlingen aan de diverse vakken of projecten. Zij bepalen met behulp van de studiewijzer c.q. weektaak wat zij gaan doen.

Loslaten betekent niet in het diepe gooien. Daarom besteden wij in het begin heel veel aandacht aan hoe leerlingen hun werk moet aanpakken. Wij vinden het belangrijk dat:

  • Leerlingen zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid dragen
    voor hun studie
  • Leerlingen ervaren dat vakken met elkaar samenhangen
  • Er recht wordt gedaan aan verschillen tussen leerlingen:
    verschillen in aanleg, motivatie, tempo en interesse

Uitnodigende, stimulerende en veilige leeromgeving. Leerlingen worden daarnaast gestimuleerd het voor hen hoogst haalbare niveau te behalen. Wij zorgen voor structuur en goede begeleiding daarbij. Een veilige leeromgeving ligt hieraan ten grondslag. Er heerst een open cultuur en we creëren een sfeer waarin iedereen zich prettig voelt en de kans heeft zich te ontplooien.In de onderbouw (de eerste twee leerjaren) zitten de leerlingen in een dakpan, al dan niet met leerwegondersteuning. De niveaus van de dakpannen overlappen elkaar. Op het VMBO kennen we de dakpannen:

  • bk = basisberoepsgericht en kaderberoepsgerichte leerweg
  • kt = kaderberoepsgericht en theoretische leerweg
  • ht = HAVO theoretische leerweg

De leerlingen worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool en de Cito-score. De meeste leerlingen gaan na het eerste leerjaar over naar dezelfde dakpan voor het tweede leerjaar. In een enkel geval stapt een leerling over van de ene naar de andere dakpan: een stapje hoger of lager. De niveaus van de verschillende dakpannen zijn zo op elkaar afgestemd dat doorstroom geen probleem is. Als de leerling een overstap maakt van de kt-leerweg naar de ht-leerweg, betekent dat dat hij ook op een andere locatie onderwijs gaat volgen. Ook voor deze leerlingen is er extra aandacht. Na de onderbouw van twee jaar gaat de leerling naar één van de eindopleidingen van de school. Er wordt vastgesteld welk schooltype het beste bij de leerling past. Hierbij spelen cijfers een belangrijke rol, maar er wordt ook rekening gehouden met werkhouding, motivatie en zelfstandig kunnen werken.

Bovenbouw

De leerlingen, die na twee jaar onderbouw definitief hun opleiding vervolgen aan het VMBO, komen aan het eind van het tweede jaar in een bepaalde leerweg.

Het VMBO kent drie leerwegen:
– De theoretische leerweg, VMBO-T
– De kaderberoepsgerichte leerweg, VMBO-K
– De basisberoepsgerichte leerweg, VMBO-B

Binnen een leerweg kiest een leerling een afdeling. Het Erasmus heeft de volgende afdelingen:

Afdelingen binnen de sector Techniek:
– Instalektro (installatie- en elektrotechniek)
– Voertuigentechniek
– Bouwtechniek (metselen, timmeren)

Afdelingen binnen de sector Zorg- en welzijn breed:
– Verzorging en Uiterlijke Verzorging

Afdelingen binnen de sector Economie:
– Horeca, Toerisme en Voeding
– Handel en Administratie

In iedere afdeling zijn Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, lichamelijke oefening en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) verplicht. Daarnaast volgt de leerling, afhankelijk van de sector nog een aantal andere vakken. In de kader- en basisberoepsgerichte leerweg is dat voor de sector Techniek natuur/scheikunde; voor de sector Zorg en Welzijn biologie; voor de sector Economie, economie.

In de theoretische leerweg is dat voor de sector Techniek wiskunde,
natuur-/scheikunde en biologie of aardrijkskunde of Duits; voor de sector Zorg en Welzijn biologie; Duits, aardrijkskunde  en geschiedenis; voor de sector Economie, economie, Duits, aardrijkskunde en geschiedenis.

Door middel van stages en gastlessen maken de leerlingen kennis met de praktijk. Daarnaast lopen leerlingen uit het derde leerjaar nog een maatschappelijke stage.

Leerlingen volgen praktijk in de daarvoor bestemde praktijkruimten/-lokalen. De praktijklokalen zijn zodanig vormgegeven dat de ‘echte’ beroepspraktijk zoveel mogelijk is nagebootst. Bij de richting Handel en Administratie is bijvoorbeeld een echte winkel nagebouwd, en bij Instalektro is een huis om leerlingen bijvoorbeeld te leren leidingen te leggen.

Het VMBO is een voorbereiding op opleidingen in het MBO. Leerlingen uit het VMBO-T kunnen in sommige gevallen ook doorstromen naar de HAVO.

Taal en rekenen

Het Erasmus VMBO steekt veel energie in het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheid van haar leerlingen. Daarvoor is een taal- en rekenbeleid opgezet dat effectief is voor alle leerlingen. De afdelingcoördinatoren zorgen samen met de sectieleiders voor de invoering van het beleidsplan 'taal en rekenen' in de school.

Stage

Op onze VMBO vestiging volgen gemotiveerde jongens en meisjes een beroeps(vak)opleiding. Ieder jaar gaan circa 250 leerlingen op stage; alle leerlingen in de vierde klas en ook de derde klas van de richting handel en administratie. Al deze leerlingen hebben reeds gekozen voor een bepaalde richting of beroepssector.Lees verder...

Schoolgids VMBO

In de schoolgids staan alle praktische zaken beschreven die leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s) moeten weten.Lees verder...

Overgangsnormen

Voor meer informatie over de doorstroomeisen van klas 1 en 2 op het VMBO klik hier.

Jaarplan

Hier kun u het jaarplan voor het schooljaar 2014-2015 van de VMBO-vestiging bekijken.

ICT

Iedere leerling van Het Erasmus heeft een eigen plekje op het grote computernetwerk dat de school rijk is en een eigen e-mailadres van de school. Daarmee krijgt hij toegang tot alle informatie die voor hem belangrijk is en wordt hij in de gelegenheid gesteld op een snelle en effectieve manier te communiceren met zijn medeleerlingen en docenten. Met een eigen gebruikersnaam en een wachtwoord kunnen de leerlingen ‘inloggen’ in het systeem. Bestanden kunnen ze eventueel in hun eigen map op het netwerk opslaan.

In het moderne onderwijs is computerondersteuning niet meer weg te denken. Elk vakgebied kent wel bijspijkermogelijkheden en verrijkingsstof die leerlingen zich individueel met behulp van de aanwezige software eigen kunnen maken. Zowel in de onderbouw als de bovenbouw worden leerlingen en docenten gestimuleerd veel gebruik te maken van de digitale media die op school tot hun beschikking staan. De computer is immers een aantrekkelijk en zinvol hulpmiddel bij onder andere het leren, communiceren en presenteren. Veel communicatie tussen docenten en tussen docent en leerlingen verloopt inmiddels al via de e-mail.

Het is de bedoeling dat we in schooljaar 2013-2014 concreet aan de slag gaan met een device per leerling in de onderwijspraktijk op onze locaties om meer maatwerk aan onze leerlingen te kunnen bieden. Dit gebeurt binnen enkele klassen en/of vakken. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Zodra de plannen concreter zijn uitgewerkt, informeren we u.

Mediatheek

De mediatheek op Het Erasmus is belangrijk.
Leerlingen kunnen, naast het kosteloos lenen van materiaal, ook in alle rust studeren, lezen of, aan één van de leerlingen-pc's, werken in de mediatheek. Ook is er een kopieerapparaat/ printer, speciaal voor leerlingen.

Op vertoon van je schoolpasje kun je boeken lenen. Met boeken bedoelen we jeugdliteratuur, literatuur en informatieboeken. Je mag de boeken 3 weken lenen en je kunt de boeken -ook kosteloos- verlengen. Als je ze te laat inlevert, betaal je een boete.

Contact met ouder(s) en/of verzorger(s)

Een goed contact tussen ouder(s), verzorger(s) en school is belangrijk. Daarom proberen wij ouder(s) en/of verzorger(s) zo goed mogelijk te informeren over wat er op school gebeurt. Wij hopen dat de ouder(s) en/of verzorger(s) ons ook informeren over bijzondere omstandigheden thuis. Een goede verstandhouding tussen ouder(s), verzorger(s) en schoolmedewerkers is namelijk de beste basis voor een goede begeleiding thuis en op school. 

Schoolgids
Ieder jaar ontvangen ouder(s) en/of verzorger(s) een schoolgids met daarin veel relevante informatie.

Erasmus nieuwsbrief
Voor elke schoolvakantie ontvangt u de Erasmusnieuwsbrief. Via deze weg wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen onze school. 

Brieven
Voor specifieke zaken sturen wij de ouder(s) en/of verzorger(s) van onze leerlingen een brief. 

Rapporten
Iedere leerling ontvangt vier keer per jaar, na elke periode/kwartiel, een rapport.

Algemene ouderavonden
Aan het begin van het schooljaar maken ouder(s) en/of verzorger(s) kennis met de mentor en krijgen ze veel informatie over het nieuwe schooljaar.

Inloopochtenden
Op het VMBO worden ouder(s) en/of verzorger(s), met een zoon of dochter in het eerste leerjaar, uitgenodigd om een morgen mee te lopen met de lessen. Zo krijgen de ouder(s) en/of verzorger(s) een beter beeld over het onderwijs welke Het Erasmus hun zoon of dochter biedt.

Oudercontactavonden
Na de uitgifte van ieder rapport kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) in een kort gesprek met de mentor onder andere de vorderingen van hun kind bespreken. 

Gesprekken
Al onze medewerkers staan u graag te woord, zowel tijdens als na schooltijd. Indien u een gesprek wilt met een mentor, teamleider, leerlingbegeleider, decaan of (vestigings)directeur, dan is het aan te raden een telefonische afspraak te maken via de administratie van de locatie of het algemene telefoonnummer via 0546 480 800.

Ouderraad (OR)
De ouderraad is het officiële orgaan dat het contact tussen school en ouder(s) en/of verzorger(s) stimuleert en ondersteunt. De OR houdt zich bezig met zaken als het organiseren van informatieavonden voor ouder(s) en/of verzorger(s) en culturele activiteiten. De ouderraad kunt u bereiken via ouderraad@osg-erasmus.nl

Deelraad VMBO
De deelraad VMBO heeft het recht om het management van de betreffende vestiging te adviseren over vestigingspecifieke aangelegendheden. Daarnaast wordt voor sommige plannen en/of projecten hun instemming gevraagd.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de GMR danwel met de deelraad VMBO via deelraad126@osg-erasmus.nl

Ouderklankbordgroep
Een aantal keer per jaar komt een groep ouder(s) en/of verzorger(s) van leerlingen uit verschillende leerjaren en klassen bij elkaar om te praten over diverse onderwerpen die in en rondom het VMBO spelen.

Het laatste verslag kunt u lezen via verslag Ouderklankbordgroep

Informatie aan gescheiden ouder(s) en/of verzorger(s)
Wanneer ouder(s) en/of verzorger(s) gescheiden zijn, wordt de informatie in principe gezonden aan de ouder/verzorger bij wie het kind woont. Op schriftelijk verzoek verstrekt de school dezelfde informatie ook aan de andere ouder/verzorger, tenzij het belang van het kind hierdoor wordt geschaad. 

Klachten
Soms gebeuren er dingen op school die volgens de ouder(s) en/of verzorger(s) niet wenselijk zijn. Wij hopen dat u ons daarvan op de hoogte stelt en verzoeken u vriendelijk om allereerst met de mentor van uw kind het probleem te bespreken.

Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon inzake klachten. Dit zijn mevrouw J. Oldenhof en de heer E. v.d. Wal via 0546 480 800.

De klachtenregeling ligt ter inzage in de mediatheek.

Schoolgebouw VMBO

VMBO-leerlingen gaan naar ons schoolgebouw, naast het Sportpark. Hier zetten de brugklassen VMBO, Mavo Plus, de Vakcolleges, de Sportstroom en de eindopleidingen VMBO hun beste beentje voor. Voor de gymlessen maakt de locatie VMBO gebruik van het aangrenzende Sportpark. Een moderne sporthal, een kunstgrasveld en een zwembad. Ken jij een school die een 'eigen' zwembad heeft?