Vragenlijst ouder(s)/verzorger(s)

Regelmatig doen wij onderzoek naar de mening van de ouders van onze leerlingen. U heeft een brief gekregen met een inlogcode en een wachtwoord. Via onderstaande link kunt u de vragenlijst starten:

https://www.kwaliteitscholen.nl/kwaliteitscholen/Login.asp?SC=19UP00

Wij stellen het erg op prijs als u de moeite en tijd neemt om dit onderzoek in te vullen. U kunt bij opmerkingen nog extra informatie kwijt als u dat wilt. Als alles is ingevuld, klik dan eenmaal op 'verzend het ingevulde formulier'.

Onderwijsaanbod

Het hele programma van het Praktijkonderwijs is sterk individueel gericht. Het is zo opgebouwd dat we met de leerlingen streven naar het maximaal haalbare. Om een programma op maat te kunnen geven, worden er verschillende methodes gebruikt. Bij vakken als verzorging, arbeidsoriëntatie of sociale vaardigheden, is het programma zo samengesteld dat de onderwerpen aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast is het onderwijsaanbod gericht op arbeidsmatige en maatschappelijke zelfredzaamheid.

Theoretische vakken op het Praktijkonderwijs 

 • Nederlands
 • Rekenen/wiskunde
 • Engels
 • Wereldoriëntatie
 • Arbeidsoriëntatie

Naast de theorielessen worden de volgende praktijkvakken aangeboden:

 • Gymnastiek
 • Consumptief
 • Houttechnieken
 • Metaal/lassen
 • Metselen/straten
 • Facilitair
 • Groen/bloemschikken
 • Arbeidslijn
 • Algemene techniek
 • Huishoudelijke technieken
 • Detailhandel
 • Schilderen/behangen
 • Textiel
 • CKV

In de bovenbouw kiezen de leerlingen voor een bepaalde sector.
Ons Praktijkonderwijs kent de volgende sectoren:

 • Techniek
 • Zorg en welzijn
 • Economie
 • Groen

Onderbouw

De onderbouw staat in het teken van een brede oriëntatie op de praktijkvakken. De eerste twee leerjaren worden gebruikt om leerlingen kennis te laten maken met de verschillende beroepsgebieden. Er is uiteraard ook veel aandacht voor veiligheid in de beroepspraktijk. Aan het eind van klas 2 maken de leerlingen hun eerste keuzes.
Naast de praktische vakken hebben leerlingen ook theorievakken als Nederlands en rekenen/wiskunde. Zij werken binnen deze vakken op hun eigen niveau. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om deze theorievakken te laten aansluiten bij wat leerlingen in de praktijk moeten weten en kunnen.

Er wordt gewerkt met vaste roosters voor groepen leerlingen. Leerlingen weten wat er van hen wordt verwacht, maar worden tegelijkertijd wel aangesproken op hun eigen niveau.

Hieronder de link naar de Power Point Presentatie zoals vertoond op de ouderavond onderbouw op 9 dec 2014

Presentatie Ouderavond Onderbouw 2014

Bovenbouw

De bovenbouw loopt van leerjaar 3 tot en met leerjaar 6.

Het derde leerjaar kan gezien worden als een schakeljaar. Aan het eind van dit jaar maakt de leerling een uiteindelijke keuze voor een sector. De leerling wordt geholpen bij het maken van deze keuze en er wordt nadrukkelijk gekeken naar wat een leerling kan. De leerling maakt verder volop kennis met de beroepspraktijk door middel van interne-  en maatschappelijke stages.

In leerjaar 4, 5 en 6 worden de leerlingen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Leerlingen hebben gekozen voor één van de vier sectoren: Groen, Techniek, Economie en Zorg en Welzijn. Alle leerlingen lopen stage bij een bedrijf of instelling, in eerste instantie binnen de sector, om vervolgens een specifieke branche te kiezen waarbinnen ze hun schoolloopbaan voltooien. Zij zijn vaak één of twee dagen op stage. De overige dagen hebben zij praktijk- en theorielessen op school. Doordat elke sector bestaat uit een team van docenten zijn de theoriedocenten goed op de hoogte van hetgeen zich bij de praktijkvakken afspeelt en zijn de praktijkdocenten goed op  de hoogte van hetgeen zich bij de stage afspeelt. Op deze wijze is gewaarborgd dat leerstof en vaardigheden daar waar mogelijk zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.

Door de keuzes die de leerlingen maken, wordt het onderwijsprogramma steeds individueler. Leerlingen werken zelfstandiger en op hun eigen niveau. Om toch structuur en veiligheid te bieden binnen een vertrouwde leeromgeving zijn de leerlingen toegewezen aan een vaste groep. Aan deze groep is een mentor en co-mentor verbonden. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen.

Schoolgids PrO (Praktijkonderwijs)

In de schoolgids staan alle praktische zaken beschreven die leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s) moeten weten.Lees verder...

ICT

Benieuwd hoe we werken binnen de praktijkvakken onderbouw? Bekijk dan dit filmpje!

Alle theorielokalen binnen het Praktijkonderwijs zijn voorzien van een digitaal schoolbord. Tijdens instructiemomenten maken de theoriedocenten gebruik van interessante websites met filmpjes en oefenmaterialen.

Daarnaast beschikken we binnen het Praktijkonderwijs over een aparte computerruimte. In alle theorielokalen en in de ruimte van detailhandel staan ook enkele computers. Deze worden met name ingezet voor het leren werken met de Office-pakketten, zoals Word en Excel en het oefenen van taal- en rekenopgaven met behulp van educatieve software en websites. Iedere leerling van het Praktijkonderwijs heeft een eigen plekje op het computernetwerk van de school om persoonlijke documenten op te slaan. Met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord kunnen de leerlingen ‘inloggen’ in het computersysteem.

Met ingang van schooljaar 2013-2014 gaan we ervaring opdoen met het gebruik van iPads bij de praktijkvakken. We beginnen met de vakken Basis koken en Textiele werkvormen. Hier zullen de leerlingen niet meer met papieren mappen werken, maar raadplegen zij de leerstof, zoveel mogelijk afgestemd op hun eigen leervoorkeur, via de iPad. De leerstof bestaat  uit zowel theorie- en praktijkkaarten als interactieve toetsen en (instructie)filmpjes.

Het Erasmus: van papieren methode naar digitale leerroute.

Donderdag 17 april 2014 heeft de vestiging Praktijkonderwijs van Het Erasmus een presentatie verzorgd voor collega Praktijkscholen over de implementatie van de digitale leermethode ‘Kijk op praktijk’. Dit is een methode die op visuele wijze de leerlingen leidt en begeleidt tijdens hun praktijklessen. ‘Kijk op Praktijk’ is zes jaar geleden als papieren methode ontwikkeld door het onderwijsteam op de vestiging Praktijkonderwijs van Het Erasmus en gaandeweg verfijnd. Het Erasmus heeft PulseOn, platform voor gepersonaliseerd leren en winnaar van “Innovatie van het Leren Award”,  benaderd om mee te denken over het personaliseren en digitaliseren van ’Kijk op praktijk’. Op deze manier kan het onderwijs haarfijn aansluiten op de unieke behoefte van de leerling en hem in staat stellen zijn talenten te ontwikkelen, op zijn eigen tempo en niveau.
Onderdeel van de presentatie was een (kook-)praktijkles voor de deelnemers waarin de methode in de praktijk werd toepast. Op iedere werkplek heeft iedere leerling de beschikking over een iPad waarop hij met zijn eigen naam en wachtwoord inlogt. Het systeem herkent de leerling onmiddellijk (persoonlijk profiel) en waar hij is gebleven in de leerlijn. De leerinhoud wordt in stappen aangeboden: eerst in theorie die wordt afgesloten met een digitale toets waarbij de leerlingen onmiddellijk hun cijfer krijgen. Dit game-element ervaren de leerlingen als zeer stimulerend. Vervolgens is er het praktijkdeel, voorzien van foto’s van praktijksituaties. Bij sommige aan te leren vaardigheden zijn er filmpjes als leerobject opgenomen. De schoolresultaten zijn aanzienlijk verbeterd. Door deze gepersonaliseerde leermethode krijgen de leerlingen onderwijs op maat aangeboden en kan de docent de leerlingen gerichter en uitgebreider ondersteunen.
Tijdens de evaluatie van deze bijeenkomst bleek dat iedereen zeer positief is over het werken met deze digitale leermethode. Er zijn zelfs ideeën ontstaan over een landelijke samenwerking.

De centrale presentatie over deze methode vindt u hier.

Contact met ouder(s) en/of verzorger(s)

Een goed contact tussen ouder(s), verzorger(s) en school is belangrijk. Daarom proberen wij ouder(s) en/of verzorger(s) zo goed mogelijk informeren over wat er op school gebeurt.Lees verder...

Schoolgebouw PrO (Praktijkonderwijs)

Leren doe je het beste in een fijn gebouw! Dat weten we op Het Erasmus en dat kun je ook wel zien aan onze gebouwen.Lees verder...

Entree-opleidingen

Via deze link kunt u de powerpoint presentatie over het Paraktijkonderwijs en de entree-opleidingen (MBO) bekijken en/of downloaden.

Het openen van de presentatie kan enige tijd in beslag nemen.